1400/9/8 - 23 ربیع الثانی 1443 - 2021/11/29
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تصویر زحل از نگاه فضاپیمای ناسا
کد: 5971 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 6
برخورد گازهای داغ در سحابی "مرد دونده"
کد: 5970 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 6
حلقه‌ای آتشین در فضا
کد: 5969 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 6
صدای تعطیلات از یک خوشه ستاره‌ای
کد: 5967 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 7
کشف "عطارد" و "مشتری" در منظومه‌ای دیگر
کد: 5966 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 7
ماژول جدید روسیه به ایستگاه فضایی رسید
کد: 5964 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 8
یخبندان در مریخ را ببینید
کد: 5965 | واحد خبر مركز | 1400/09/08 views 8
رخداد نجومی امروز