1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

2919 | اطلاعیه های مهم تصویری | 1394/01/26 6834 | چاپ

کانال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی در سایت انستگرام

جهت ایجاد دسترسی های مختلف به سایت و اطلاعات ارائه شده در آن مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی در سایت انستگرام (instagramنمود که امید است به ترتیب و به صورت مداوم برنامه های ارائه شده در مرکز را در آن پیاده( سازی نماید
جهت دسترسی به لینک زیر مراجعه نمایید


https://instagram.com/nojumiorg
عالی خسته نباشید
خوبه
رخداد نجومی امروز