1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/12/15 - بازگشت
جلسه هم اندیشی و نقد و بررسی محتوایی مرکز تخصصی نجوم
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی و نقد و بررسی محتوایی مرکز تخصصی نجوم دوشنبه 14 اسفندماه

رخداد نجومی امروز