1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/12/15 - بازگشت
جلسه هم اندیشی و نقد و بررسی محتوایی مرکز تخصصی نجوم
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی و نقد و بررسی محتوایی مرکز تخصصی نجوم دوشنبه 14 اسفندماه

رخداد نجومی امروز