1400/7/29 - 14 ربیع الاول 1443 - 2021/10/21
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1398
کد خبر: 4685 | اطلاعات نجومی | 1398/04/24 views 826
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1397
کد خبر: 4183 | اطلاعات نجومی | 1397/04/24 views 2279
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1397
کد خبر: 4158 | اطلاعات نجومی | 1397/03/06 views 4052
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1397
کد خبر: 4090 | اطلاعات نجومی | 1397/01/07 views 281696
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1394
کد خبر: 2985 | اطلاعات نجومی | 1394/03/06 views 1911
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه
کد خبر: 1691 | اطلاعات نجومی | 1389/04/24 views 956
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله  در 24 تيرماه
کد خبر: 1501 | اطلاعات نجومی | 1388/04/20 views 1580