1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1398
کد خبر: 4685 | اطلاعات نجومی | 1398/04/24 views 867
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1397
کد خبر: 4183 | اطلاعات نجومی | 1397/04/24 views 2320
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1397
کد خبر: 4158 | اطلاعات نجومی | 1397/03/06 views 4202
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1397
کد خبر: 4090 | اطلاعات نجومی | 1397/01/07 views 282802
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1394
کد خبر: 2985 | اطلاعات نجومی | 1394/03/06 views 1950
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه
کد خبر: 1691 | اطلاعات نجومی | 1389/04/24 views 996
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله  در 24 تيرماه
کد خبر: 1501 | اطلاعات نجومی | 1388/04/20 views 1689
رخداد نجومی امروز