1398/12/8 - 2 رجب 1441 - 2020/2/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج دلو پنج شنبه ، 1398/12/29 ، 1441/07/24 ، 2020/03/19
moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1398/12/28 ، 1441/07/23 ، 2020/03/18
moon events ماه دربرج جدی سه شنبه ، 1398/12/27 ، 1441/07/22 ، 2020/03/17
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 19:54 دوشنبه ، 1398/12/26 ، 1441/07/21 ، 2020/03/16
moon events ماه دربرج قوس یک شنبه ، 1398/12/25 ، 1441/07/20 ، 2020/03/15
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 14:40 شنبه ، 1398/12/24 ، 1441/07/19 ، 2020/03/14
moon events ماه دربرج عقرب جمعه ، 1398/12/23 ، 1441/07/18 ، 2020/03/13
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 13:00 پنج شنبه ، 1398/12/22 ، 1441/07/17 ، 2020/03/12
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1398/12/21 ، 1441/07/16 ، 2020/03/11
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 13:34 سه شنبه ، 1398/12/20 ، 1441/07/15 ، 2020/03/10
moon events ماه دربرج سنبله یک شنبه ، 1398/12/19 ، 1441/07/14 ، 2020/03/09
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:17 یک شنبه ، 1398/12/18 ، 1441/07/13 ، 2020/03/08
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1398/12/17 ، 1441/07/12 ، 2020/03/07
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 13:00 جمعه ، 1398/12/16 ، 1441/07/11 ، 2020/03/06
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1398/12/15 ، 1441/07/10 ، 2020/03/05
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 7:59 چهارشنبه ، 1398/12/14 ، 1441/07/09 ، 2020/03/04
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1398/12/13 ، 1441/07/08 ، 2020/03/03
moon events ماه دربرج جوزا دوشنبه ، 1398/12/12 ، 1441/07/07 ، 2020/03/02
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 22:53 یک شنبه ، 1398/12/11 ، 1441/07/06 ، 2020/03/01
moon events ماه دربرج ثور شنبه ، 1398/12/10 ، 1441/07/05 ، 2020/02/29
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 11:00 جمعه ، 1398/12/09 ، 1441/07/04 ، 2020/02/28
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1398/12/08 ، 1441/07/03 ، 2020/02/27
moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1398/12/07 ، 1441/07/02 ، 2020/02/26
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 22:18 سه شنبه ، 1398/12/06 ، 1441/07/01 ، 2020/02/25
moon events ماه دربرج حوت دوشنبه ، 1398/12/05 ، 1441/06/29 ، 2020/02/24
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 10:09 یک شنبه ، 1398/12/04 ، 1441/06/28 ، 2020/02/23
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1398/12/03 ، 1441/06/27 ، 2020/02/22
moon events ماه دربرج دلو جمعه ، 1398/12/02 ، 1441/06/26 ، 2020/02/21
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 23:10 پنج شنبه ، 1398/12/01 ، 1441/06/25 ، 2020/02/20
1
رخداد نجومی امروز
وضعیت هلال