1399/12/12 - 17 رجب 1442 - 2021/3/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 3:19 جمعه ، 1399/12/29 ، 1442/08/05 ، 2021/03/19
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1399/12/28 ، 1442/08/04 ، 2021/03/18
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1399/12/27 ، 1442/08/03 ، 2021/03/17
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 14:27 سه شنبه ، 1399/12/26 ، 1442/08/02 ، 2021/03/16
moon events ماه دربرج حمل دوشنبه ، 1399/12/25 ، 1442/08/01 ، 2021/03/15
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 3:17 یک شنبه ، 1399/12/24 ، 1442/07/30 ، 2021/03/14
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1399/12/23 ، 1442/07/29 ، 2021/03/13
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1399/12/22 ، 1442/07/28 ، 2021/03/12
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 18:17 پنج شنبه ، 1399/12/21 ، 1442/07/27 ، 2021/03/11
moon events ماه دربرج دلو چهارشنبه ، 1399/12/20 ، 1442/07/26 ، 2021/03/10
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 11:11 سه شنبه ، 1399/12/19 ، 1442/07/25 ، 2021/03/09
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1399/12/18 ، 1442/07/24 ، 2021/03/08
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 5:50 یک شنبه ، 1399/12/17 ، 1442/07/23 ، 2021/03/07
moon events ماه دربرج قوس شنبه ، 1399/12/16 ، 1442/07/22 ، 2021/03/06
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 2:13 جمعه ، 1399/12/15 ، 1442/07/21 ، 2021/03/05
moon events ماه دربرج عقرب پنج شنبه ، 1399/12/14 ، 1442/07/20 ، 2021/03/04
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 00:09 چهارشنبه ، 1399/12/13 ، 1442/07/19 ، 2021/03/03
moon events ماه دربرج میزان سه شنبه ، 1399/12/12 ، 1442/07/18 ، 2021/03/02
moon events ماه دربرج میزان دوشنبه ، 1399/12/11 ، 1442/07/17 ، 2021/03/01
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 22:46 یک شنبه ، 1399/12/10 ، 1442/07/16 ، 2021/02/28
moon events ماه دربرج سنبله شنبه ، 1399/12/09 ، 1442/07/15 ، 2021/02/27
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 20:26 جمعه ، 1399/12/08 ، 1442/07/14 ، 2021/02/26
moon events ماه دربرج اسد پنج شنبه ، 1399/12/07 ، 1442/07/13 ، 2021/02/25
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 15:53 چهارشنبه ، 1399/12/06 ، 1442/07/12 ، 2021/02/24
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1399/12/05 ، 1442/07/11 ، 2021/02/23
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 7:25 دوشنبه ، 1399/12/04 ، 1442/07/10 ، 2021/02/22
moon events ماه دربرج جوزا یک شنبه ، 1399/12/03 ، 1422/07/09 ، 2021/02/21
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1399/12/02 ، 1442/07/08 ، 2021/02/20
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 19:35 جمعه ، 1399/12/01 ، 1442/07/07 ، 2021/02/19
1
رخداد نجومی امروز