1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1398/11/30 ، 1441/06/24 ، 2020/02/19
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 14:05 سه شنبه ، 1398/11/29 ، 1441/06/23 ، 2020/02/18
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1398/11/28 ، 1441/06/22 ، 2020/02/17
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 7:38 یک شنبه ، 1398/11/27 ، 1441/06/21 ، 2020/02/16
moon events ماه دربرج عقرب شنبه ، 1398/11/26 ، 1441/06/20 ، 2020/02/15
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 4:09 جمعه ، 1398/11/25 ، 1441/06/19 ، 2020/02/14
moon events ماه دربرج میزان پنج شنبه ، 1398/11/24 ، 1441/06/18 ، 2020/02/13
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 3:08 چهارشنبه ، 1398/11/23 ، 1441/06/17 ، 2020/02/12
moon events ماه دربرج سنبله سه شنبه ، 1398/11/22 ، 1441/06/16 ، 2020/02/11
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 3:09 دوشنبه ، 1398/11/21 ، 1441/06/15 ، 2020/02/10
moon events ماه دربرج اسد یک شنبه ، 1398/11/20 ، 1441/06/14 ، 2020/02/09
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 2:17 شنبه ، 1398/11/19 ، 1441/06/13 ، 2020/02/08
moon events ماه دربرج سرطان جمعه ، 1398/11/18 ، 1441/06/12 ، 2020/02/07
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1398/11/17 ، 1441/06/11 ، 2020/02/06
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 22:37 چهارشنبه ، 1398/11/16 ، 1441/06/10 ، 2020/02/05
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1398/11/15 ، 1441/06/09 ، 2020/02/04
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 15:01 دوشنبه ، 1398/11/14 ، 1441/06/08 ، 2020/02/03
moon events ماه دربرج ثور یک شنبه ، 1398/11/13 ، 1441/06/07 ، 2020/02/02
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 3:57 شنبه ، 1398/11/12 ، 1441/06/06 ، 2020/02/01
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1398/11/11 ، 1441/06/05 ، 2020/01/31
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1398/11/10 ، 1441/06/04 ، 2020/01/30
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 15:21 چهارشنبه ، 1398/11/09 ، 1441/06/03 ، 2020/01/29
moon events ماه دربرج حوت سه شنبه ، 1398/11/08 ، 1441/06/02 ، 2020/01/28
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 3:15 دوشنبه ، 1398/11/07 ، 1441/06/01 ، 2020/01/27
moon events ماه دربرج دلو یک شنبه ، 1398/11/06 ، 1441/05/30 ، 2020/01/26
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1398/11/05 ، 1441/05/29 ، 2020/01/25
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 16:50 جمعه ، 1398/11/04 ، 1441/05/28 ، 2020/01/24
moon events ماه دربرج جدی پنج شنبه ، 1398/11/03 ، 1441/05/27 ، 2020/01/23
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 8:28 چهارشنبه ، 1398/11/02 ، 1441/05/26 ، 2020/01/22
moon events ماه دربرج قوس سه شنبه ، 1398/11/01 ، 1441/05/25 ، 2020/01/21
1
رخداد نجومی امروز