1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 7:21 شنبه ، 1400/11/30 ، 1443/07/17 ، 2022/02/19
moon events ماه دربرج سنبله جمعه ، 1400/11/29 ، 1443/07/16 ، 2022/02/18
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 00:11 پنج شنبه ، 1400/11/28 ، 1443/07/15 ، 2022/02/17
moon events ماه دربرج اسد چهارشنبه ، 1400/11/27 ، 1443/07/14 ، 2022/02/16
moon events ماه دربرج اسد سه شنبه ، 1400/11/26 ، 1443/07/13 ، 2022/02/15
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 14:47 دوشنبه ، 1400/11/25 ، 1443/07/12 ، 2022/02/14
moon events ماه دربرج سرطان یکشنبه ، 1400/11/24 ، 1443/07/11 ، 2022/02/13
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 2:58 شنبه ، 1400/11/23 ، 1443/07/10 ، 2022/02/12
moon events ماه دربرج جوزا جمعه ، 1400/11/22 ، 1443/07/09 ، 2022/02/11
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1400/11/21 ، 1443/07/08 ، 2022/02/10
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 13:56 چهارشنبه ، 1400/11/20 ، 1443/07/07 ، 2022/02/09
moon events ماه دربرج ثور سه شنبه ، 1400/11/19 ، 1443/07/06 ، 2022/02/08
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 2:22 دوشنبه ، 1400/11/18 ، 1443/07/05 ، 2022/02/07
moon events ماه دربرج حمل یکشنبه ، 1400/11/17 ، 1443/07/04 ، 2022/02/06
moon events ماه دربرج حمل شنبه ، 1400/11/16 ، 1443/07/03 ، 2022/02/05
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 18:29 جمعه ، 1400/11/15 ، 1443/07/02 ، 2022/02/04
moon events ماه دربرج حوت پنج شنبه ، 1400/11/14 ، 1443/07/01 ، 2022/02/03
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 14:33 چهارشنبه ، 1400/11/13 ، 1443/06/29 ، 2022/02/02
moon events ماه دربرج دلو سه شنبه ، 1400/11/12 ، 1443/06/28 ، 2022/02/01
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 13:14 دوشنبه ، 1400/11/11 ، 1443/06/27 ، 2022/01/31
moon events ماه دربرج جدی یکشنبه ، 1400/11/10 ، 1443/06/26 ، 2022/01/30
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 12:40 شنبه ، 1400/11/09 ، 1443/06/25 ، 2022/01/29
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1400/11/08 ، 1443/06/24 ، 2022/01/28
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:06 پنج شنبه ، 1400/11/07 ، 1443/06/23 ، 2022/01/27
moon events ماه دربرج عقرب چهارشنبه ، 1400/11/06 ، 1443/06/22 ، 2022/01/26
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 7:29 سه شنبه ، 1400/11/05 ، 1443/06/21 ، 2022/01/25
moon events ماه دربرج میزان دوشنبه ، 1400/11/04 ، 1443/06/20 ، 2022/01/24
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 1:33 یکشنبه ، 1400/11/03 ، 1443/06/19 ، 2022/01/23
moon events ماه دربرج سنبله شنبه ، 1400/11/02 ، 1443/06/18 ، 2022/01/22
moon events ماه دربرج سنبله جمعه ، 1400/11/01 ، 1443/06/17 ، 2022/01/21
1
رخداد نجومی امروز