1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/28 - بازگشت
دویست و یکمین باشگاه نجوم
گزارش تصویری برگزاری دویست و یکمین باشگاه نجوم، باموضوع: نگاه مسلحانه به آسمان پنج شنبه 28 دیماه 1402