1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/28 - بازگشت
دویست و یکمین باشگاه نجوم
گزارش تصویری برگزاری دویست و یکمین باشگاه نجوم، باموضوع: نگاه مسلحانه به آسمان پنج شنبه 28 دیماه 1402

رخداد نجومی امروز