1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

 روزهای قمر در عقرب سال 1403

روزهای قمر در عقرب سال 1403

کد خبر: 6901 | رخدادهای نجومی | 1402/12/16 views 18514
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1402

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1402

کد خبر: 6651 | رخدادهای نجومی | 1402/04/25 views 278
لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی

لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی

کد خبر: 6547 | رخدادهای نجومی | 1401/12/29 views 352
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

کد خبر: 6546 | رخدادهای نجومی | 1401/12/27 views 83019
تصویری باشکوه از "زحل" در نزدیک‌ترین فاصله با زمین

تصویری باشکوه از "زحل" در نزدیک‌ترین فاصله با زمین

کد خبر: 6319 | رخدادهای نجومی | 1401/05/29 views 370
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1401

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1401

کد خبر: 6224 | رخدادهای نجومی | 1401/03/05 views 2589
لحظه تحويل سال 1401

لحظه تحويل سال 1401

کد خبر: 6120 | رخدادهای نجومی | 1400/12/28 views 402
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

کد خبر: 6110 | رخدادهای نجومی | 1400/12/24 views 33489
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1400

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1400

کد خبر: 5751 | رخدادهای نجومی | 1400/04/25 views 727
لحظه اعتدال بهاری و  تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

لحظه اعتدال بهاری و  تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

کد خبر: 5568 | رخدادهای نجومی | 1399/12/29 views 412
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1400

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1400

کد خبر: 5564 | رخدادهای نجومی | 1399/12/14 views 610774
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1399

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1399

کد خبر: 4987 | رخدادهای نجومی | 1399/03/07 views 963
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1399

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1399

کد خبر: 4888 | رخدادهای نجومی | 1398/12/25 views 417403
پخش زنده - گذر عطارد مقابل خورشید

پخش زنده - گذر عطارد مقابل خورشید

کد خبر: 4752 | رخدادهای نجومی | 1398/08/20 views 574
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398

کد خبر: 4580 | رخدادهای نجومی | 1397/12/05 views 367137
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1395

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1395

کد خبر: 3495 | رخدادهای نجومی | 1395/03/05 views 2420
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه

کد خبر: 3007 | رخدادهای نجومی | 1394/04/24 views 1483
گذر زهره (5)

گذر زهره (5)

کد خبر: 6 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1288
گذر زهره (2)

گذر زهره (2)

کد خبر: 3 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1293
گذر زهره (1)

گذر زهره (1)

کد خبر: 2 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1235
گذر زهره (4)

گذر زهره (4)

کد خبر: 5 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1153
گذر زهره (3)

گذر زهره (3)

کد خبر: 4 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1128
رخداد نجومی امروز