1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 20:50 چهارشنبه ، 1402/09/01 ، 1445/05/07 ، 2023/11/22
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1402/09/02 ، 1445/05/08 ، 2023/11/23
moon events ورود ماه به برج ثور جمعه ، 1402/09/03 ، 1445/05/09 ، 2023/11/24
moon events ماه دربرج ثور شنبه ، 1402/09/04 ، 1445/05/10 ، 2023/11/25
moon events ماه دربرج ثور یک شنبه ، 1402/09/05 ، 1445/05/11 ، 2023/11/26
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 4:10 دوشنبه ، 1402/09/06 ، 1445/05/12 ، 2023/11/27
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1402/09/07 ، 1445/05/13 ، 2023/11/28
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 10:26 چهارشنبه ، 1402/09/08 ، 1445/05/14 ، 2023/11/29
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1402/09/09 ، 1445/05/15 ، 2023/11/30
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 19:33 جمعه ، 1402/09/10 ، 1445/05/16 ، 2023/12/01
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1402/09/11 ، 1445/05/17 ، 2023/12/02
moon events ماه دربرج اسد یک شنبه ، 1402/09/12 ، 1445/05/18 ، 2023/12/03
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 7:21 دوشنبه ، 1402/09/13 ، 1445/05/19 ، 2023/12/04
moon events ماه دربرج سنبله سه شنبه ، 1402/09/14 ، 1445/05/20 ، 2023/12/05
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 20:07 چهارشنبه ، 1402/09/15 ، 1445/05/21 ، 2023/12/06
moon events ماه دربرج میزان پنج شنبه ، 1402/09/16 ، 1445/05/22 ، 2023/12/07
moon events ماه دربرج میزان جمعه ، 1402/09/17 ، 1445/05/23 ، 2023/12/08
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 7:08 شنبه ، 1402/09/18 ، 1445/05/24 ، 2023/12/09
moon events ماه دربرج عقرب یک شنبه ، 1402/09/19 ، 1445/05/25 ، 2023/12/10
moon events خروج ماه از برج عقرب و رود آن به برج قوس ساعت 14:42 دوشنبه ، 1402/09/20 ، 1445/05/26 ، 2023/12/11
moon events ماه دربرج قوس سه شنبه ، 1402/09/21 ، 1445/05/27 ، 2023/12/12
moon events ورود ماه به برج جدی چهارشنبه ، 1402/09/22 ، 1445/05/28 ، 2023/12/13
moon events ماه دربرج جدی پنج شنبه ، 1402/09/23 ، 1445/05/29 ، 2023/12/14
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 21:25 جمعه ، 1402/09/24 ، 1445/06/01 ، 2023/12/15
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1402/09/25 ، 1445/06/02 ، 2023/12/16
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 23:29 یک شنبه ، 1402/09/26 ، 1445/06/03 ، 2023/12/17
moon events ماه دربرج حوت دوشنبه ، 1402/09/27 ، 1445/06/04 ، 2023/12/18
moon events ماه دربرج حوت سه شنبه ، 1402/09/28 ، 1445/06/05 ، 2023/12/19
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 2:17 چهارشنبه ، 1402/09/29 ، 1445/06/06 ، 2023/12/20
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1402/09/30 ، 1445/06/07 ، 2023/12/21
1