1402/03/11 - 12 ذي القعدة 1444 - 2023/6/1
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 7:00 دوشنبه ، 1402/03/01 ، 1444/11/02 ، 2023/05/22
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1402/03/02 ، 1444/11/03 ، 2023/05/23
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 18:06 چهارشنبه ، 1402/03/03 ، 1444/11/04 ، 2023/05/24
moon events ماه دربرج اسد پنج شنبه ، 1402/03/04 ، 1444/11/05 ، 2023/05/25
moon events ماه دربرج اسد جمعه ، 1402/03/05 ، 1444/11/06 ، 2023/05/26
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 6:35 شنبه ، 1402/03/06 ، 1444/11/07 ، 2023/05/27
moon events ماه دربرج سنبله یکشنبه ، 1402/03/07 ، 1444/11/08 ، 2023/05/28
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 18:23 دوشنبه ، 1402/03/08 ، 1444/11/09 ، 2023/05/29
moon events ماه دربرج میزان سه شنبه ، 1402/03/09 ، 1444/11/10 ، 2023/05/30
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1402/03/10 ، 1444/11/11 ، 2023/05/31
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 3:18 پنج شنبه ، 1402/03/11 ، 1444/11/12 ، 2023/06/01
moon events ماه دربرج عقرب جمعه ، 1402/03/12 ، 1444/11/13 ، 2023/06/02
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 8:35 شنبه ، 1402/03/13 ، 1444/11/14 ، 2023/06/03
moon events ماه دربرج قوس یکشنبه ، 1402/03/14 ، 1444/11/15 ، 2023/06/04
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 11:01 دوشنبه ، 1402/03/15 ، 1444/11/16 ، 2023/06/05
moon events ماه دربرج جدی سه شنبه ، 1402/03/16 ، 1444/11/17 ، 2023/06/06
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 12:12 چهارشنبه ، 1402/03/17 ، 1444/11/18 ، 2023/06/07
moon events ماه دربرج دلو پنج شنبه ، 1402/03/18 ، 1444/11/19 ، 2023/06/08
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 13:45 جمعه ، 1402/03/19 ، 1444/11/20 ، 2023/06/09
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1402/03/20 ، 1444/11/21 ، 2023/06/10
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 16:51 یکشنبه ، 1402/03/21 ، 1444/11/22 ، 2023/06/11
moon events ماه دربرج حمل دوشنبه ، 1402/03/22 ، 1444/11/23 ، 2023/06/12
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 21:59 سه شنبه ، 1402/03/23 ، 1444/11/24 ، 2023/06/13
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1402/03/24 ، 1444/11/25 ، 2023/06/14
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1402/03/25 ، 1444/11/26 ، 2023/06/15
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 5:14 جمعه ، 1402/03/26 ، 1444/11/27 ، 2023/06/16
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1402/03/27 ، 1444/11/28 ، 2023/06/17
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 14:29 یکشنبه ، 1402/03/28 ، 1444/11/29 ، 2023/06/18
moon events ماه دربرج سرطان دوشنبه ، 1402/03/29 ، 1444/11/30 ، 2023/06/19
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1402/03/30 ، 1444/12/01 ، 2023/06/20
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 1:36 چهارشنبه ، 1402/03/31 ، 1444/12/02 ، 2023/06/21
1
رخداد نجومی امروز