1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 2:07 سه شنبه ، 1403/03/01 ، 1445/11/12 ، 2024/05/21
moon events ماه دربرج عقرب چهارشنبه ، 1403/03/02 ، 1445/11/13 ، 2024/05/22
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:54 پنج شنبه ، 1403/03/03 ، 1445/11/14 ، 2024/05/23
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1403/03/04 ، 1445/11/15 ، 2024/05/24
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 19:04 شنبه ، 1403/03/05 ، 1445/11/16 ، 2024/05/25
moon events ماه دربرج جدی یک شنبه ، 1403/03/06 ، 1445/11/17 ، 2024/05/26
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1403/03/07 ، 1445/11/18 ، 2024/05/27
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 00:14 سه شنبه ، 1403/03/08 ، 1445/11/19 ، 2024/05/28
moon events ماه دربرج دلو چهارشنبه ، 1403/03/09 ، 1445/11/20 ، 2024/05/29
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 4:04 پنج شنبه ، 1403/03/10 ، 1445/11/21 ، 2024/05/30
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1403/03/11 ، 1445/11/22 ، 2024/05/31
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 6:59 شنبه ، 1403/03/12 ، 1445/11/23 ، 2024/06/01
moon events ماه دربرج حمل یک شنبه ، 1403/03/13 ، 1445/11/24 ، 2024/06/02
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 9:25 دوشنبه ، 1403/03/14 ، 1445/11/25 ، 2024/06/03
moon events ماه دربرج ثور سه شنبه ، 1403/03/15 ، 1445/11/26 ، 2024/06/04
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 12:07 چهارشنبه ، 1403/03/16 ، 1445/11/27 ، 2024/06/05
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1403/03/17 ، 1445/11/28 ، 2024/06/06
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 16:14 جمعه ، 1403/03/18 ، 1445/11/29 ، 2024/06/07
moon events ماه دربرج سرطان شنبه ، 1403/03/19 ، 1445/12/01 ، 2024/06/08
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 23:02 یک شنبه ، 1403/03/20 ، 1445/12/02 ، 2024/06/09
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1403/03/21 ، 1445/12/03 ، 2024/06/10
moon events ماه دربرج اسد سه شنبه ، 1403/03/22 ، 1445/12/04 ، 2024/06/11
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 9:10 چهارشنبه ، 1403/03/23 ، 1445/12/05 ، 2024/06/12
moon events ماه دربرج سنبله پنج شنبه ، 1403/03/24 ، 1445/12/06 ، 2024/06/13
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 21:43 جمعه ، 1403/03/25 ، 1445/12/07 ، 2024/06/14
moon events ماه دربرج میزان شنبه ، 1403/03/26 ، 1445/12/08 ، 2024/06/15
moon events ماه دربرج میزان یک شنبه ، 1403/03/27 ، 1445/12/09 ، 2024/06/16
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 10:10 دوشنبه ، 1403/03/28 ، 1445/12/10 ، 2024/06/17
moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1403/03/29 ، 1445/12/11 ، 2024/06/18
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 20:02 چهارشنبه ، 1403/03/30 ، 1445/12/12 ، 2024/06/19
moon events ماه دربرج قوس پنج شنبه ، 1403/03/31 ، 1445/12/13 ، 2024/06/20
1
رخداد نجومی امروز