1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1401/04/01 ، 1443/11/22 ، 2022/06/22
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 16:27 پنج شنبه ، 1401/04/02 ، 1443/11/23 ، 2022/06/23
moon events ماه دربرج ثور جمعه ، 1401/04/03 ، 1443/11/24 ، 2022/06/24
moon events ماه دربرج ثور شنبه ، 1401/04/04 ، 1443/11/25 ، 2022/06/25
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 3:42 یکشنبه ، 1401/04/05 ، 1443/11/26 ، 2022/06/26
moon events ماه دربرج جوزا دوشنبه ، 1401/04/06 ، 1443/11/27 ، 2022/06/27
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 16:24 سه شنبه ، 1401/04/07 ، 1443/11/28 ، 2022/06/28
moon events ماه دربرج سرطان چهارشنبه ، 1401/04/08 ، 1443/11/29 ، 2022/06/29
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1401/04/09 ، 1443/11/30 ، 2022/06/30
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 5:09 جمعه ، 1401/04/10 ، 1443/12/01 ، 2022/07/01
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1401/04/11 ، 1443/12/02 ، 2022/07/02
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 17:00 یکشنبه ، 1401/04/12 ، 1443/12/03 ، 2022/07/03
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1401/04/13 ، 1443/12/04 ، 2022/07/04
moon events ماه دربرج سنبله سه شنبه ، 1401/04/14 ، 1443/12/05 ، 2022/07/05
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 2:56 چهارشنبه ، 1401/04/15 ، 1443/12/06 ، 2022/07/06
moon events ماه دربرج میزان پنج شنبه ، 1401/04/16 ، 1443/12/07 ، 2022/07/07
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 9:48 جمعه ، 1401/04/17 ، 1443/12/08 ، 2022/07/08
moon events ماه دربرج عقرب شنبه ، 1401/04/18 ، 1443/12/09 ، 2022/07/09
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 13:06 یکشنبه ، 1401/04/19 ، 1443/12/10 ، 2022/07/10
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1401/04/20 ، 1443/12/11 ، 2022/07/11
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 13:32 سه شنبه ، 1401/04/21 ، 1443/12/12 ، 2022/07/12
moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1401/04/22 ، 1443/12/13 ، 2022/07/13
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 12:45 پنج شنبه ، 1401/04/23 ، 1443/12/14 ، 2022/07/14
moon events ماه دربرج دلو جمعه ، 1401/04/24 ، 1443/12/15 ، 2022/07/15
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 12:51 شنبه ، 1401/04/25 ، 1443/12/16 ، 2022/07/16
moon events ماه دربرج حوت یکشنبه ، 1401/04/26 ، 1443/12/17 ، 2022/07/17
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 15:49 دوشنبه ، 1401/04/27 ، 1443/12/18 ، 2022/07/18
moon events ماه دربرج حمل سه شنبه ، 1401/04/28 ، 1443/12/19 ، 2022/07/19
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 22:52 چهارشنبه ، 1401/04/29 ، 1443/12/20 ، 2022/07/20
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1401/04/30 ، 1443/12/21 ، 2022/07/21
moon events ماه دربرج ثور جمعه ، 1401/04/31 ، 1443/12/22 ، 2022/07/22
1
رخداد نجومی امروز