1401/07/15 - 10 ربیع الاول 1444 - 2022/10/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)


moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 11:22 جمعه ، 1401/07/01 ، 1444/02/26 ، 2022/09/23
moon events ماه دربرج سنبله شنبه ، 1401/07/02 ، 1444/02/27 ، 2022/09/24
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 20:14 یکشنبه ، 1401/07/03 ، 1444/02/28 ، 2022/09/25
moon events ماه دربرج میزان دوشنبه ، 1401/07/04 ، 1444/02/29 ، 2022/09/26
moon events ماه دربرج میزان سه شنبه ، 1401/07/05 ، 1444/02/30 ، 2022/09/27
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 2:48 چهارشنبه ، 1401/07/06 ، 1444/03/01 ، 2022/09/28
moon events ماه دربرج عقرب پنج شنبه ، 1401/07/07 ، 1444/03/02 ، 2022/09/29
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 7:26 جمعه ، 1401/07/08 ، 1444/03/03 ، 2022/09/30
moon events ماه دربرج قوس شنبه ، 1401/07/09 ، 1444/03/04 ، 2022/10/01
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 11:9 یکشنبه ، 1401/07/10 ، 1444/03/05 ، 2022/10/02
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1401/07/11 ، 1444/03/06 ، 2022/10/03
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 13:52 سه شنبه ، 1401/07/12 ، 1444/03/07 ، 2022/10/04
moon events ماه دربرج دلو چهارشنبه ، 1401/07/13 ، 1444/03/08 ، 2022/10/05
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 16:19 پنج شنبه ، 1401/07/14 ، 1444/03/09 ، 2022/10/06
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1401/07/15 ، 1444/03/10 ، 2022/10/07
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 19:28 شنبه ، 1401/07/16 ، 1444/03/11 ، 2022/10/08
moon events ماه دربرج حمل یکشنبه ، 1401/07/17 ، 1444/03/12 ، 2022/10/09
moon events ماه دربرج حمل دوشنبه ، 1401/07/18 ، 1444/03/13 ، 2022/10/10
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 0:32 سه شنبه ، 1401/07/19 ، 1444/03/14 ، 2022/10/11
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1401/07/20 ، 1444/03/15 ، 2022/10/12
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 8:36 پنج شنبه ، 1401/07/21 ، 1444/03/16 ، 2022/10/13
moon events ماه در برج جوزا جمعه ، 1401/07/22 ، 1444/03/17 ، 2022/10/14
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 19:42 شنبه ، 1401/07/23 ، 1444/03/18 ، 2022/10/15
moon events ماه دربرج سرطان یکشنبه ، 1401/07/24 ، 1444/03/19 ، 2022/10/16
moon events ماه دربرج سرطان دوشنبه ، 1401/07/25 ، 1444/03/20 ، 2022/10/17
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 8:16 سه شنبه ، 1401/07/26 ، 1444/03/21 ، 2022/10/18
moon events ماه دربرج اسد چهارشنبه ، 1401/07/27 ، 1444/03/22 ، 2022/10/19
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 19:55 پنج شنبه ، 1401/07/28 ، 1444/03/23 ، 2022/10/20
moon events ماه دربرج سنبله جمعه ، 1401/07/29 ، 1444/03/24 ، 2022/10/21
moon events ماه دربرج سنبله شنبه ، 1401/07/30 ، 1444/03/25 ، 2022/10/22
1
رخداد نجومی امروز