1401/11/16 - 13 رجب 1444 - 2023/2/5
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 21:59 شنبه ، 1401/11/01 ، 1444/06/28 ، 2023/01/21
moon events ماه دربرج دلو یکشنبه ، 1401/11/02 ، 1444/06/29 ، 2023/01/22
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 21:08 دوشنبه ، 1401/11/03 ، 1444/06/30 ، 2023/01/23
moon events ماه دربرج حوت سه شنبه ، 1401/11/04 ، 1444/07/01 ، 2023/01/24
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 22:19 چهارشنبه ، 1401/11/05 ، 1444/07/02 ، 2023/01/25
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1401/11/06 ، 1444/07/03 ، 2023/01/26
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1401/11/07 ، 1444/07/04 ، 2023/01/27
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 3:11 شنبه ، 1401/11/08 ، 1444/07/05 ، 2023/01/28
moon events ماه دربرج ثور یکشنبه ، 1401/11/09 ، 1444/07/06 ، 2023/01/29
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 12:04 دوشنبه ، 1401/11/10 ، 1444/07/07 ، 2023/01/30
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1401/11/11 ، 1444/07/08 ، 2023/01/31
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 23:42 چهارشنبه ، 1401/11/12 ، 1444/07/09 ، 2023/02/01
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1401/11/13 ، 1444/07/10 ، 2023/02/02
moon events ماه دربرج سرطان جمعه ، 1401/11/14 ، 1444/07/11 ، 2023/02/03
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 12:20 شنبه ، 1401/11/15 ، 1444/07/12 ، 2023/02/04
moon events ماه دربرج اسد یکشنبه ، 1401/11/16 ، 1444/07/13 ، 2023/02/05
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1401/11/17 ، 1444/07/14 ، 2023/02/06
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 00:44 سه شنبه ، 1401/11/18 ، 1444/07/15 ، 2023/02/07
moon events ماه دربرج سنبله چهارشنبه ، 1401/11/19 ، 1444/07/16 ، 2023/02/08
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 12:19 پنج شنبه ، 1401/11/20 ، 1444/07/17 ، 2023/02/09
moon events ماه دربرج میزان جمعه ، 1401/11/21 ، 1444/07/18 ، 2023/02/10
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 22:08 شنبه ، 1401/11/22 ، 1444/07/19 ، 2023/02/11
moon events ماه دربرج عقرب یکشنبه ، 1401/11/23 ، 1444/07/20 ، 2023/02/12
moon events ماه دربرج عقرب دوشنبه ، 1401/11/24 ، 1444/07/21 ، 2023/02/13
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 5:04 سه شنبه ، 1401/11/25 ، 1444/07/22 ، 2023/02/14
moon events ماه دربرج قوس چهارشنبه ، 1401/11/26 ، 1444/07/23 ، 2023/02/15
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 8:30 پنج شنبه ، 1401/11/27 ، 1444/07/24 ، 2023/02/16
moon events ماه دربرج جدی جمعه ، 1401/11/28 ، 1444/07/25 ، 2023/02/17
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 9:05 شنبه ، 1401/11/29 ، 1444/07/26 ، 2023/02/18
moon events ماه دربرج دلو یکشنبه ، 1401/11/30 ، 1444/07/27 ، 2023/02/19
1
رخداد نجومی امروز