1401/09/16 - 12 جمادى الاولى 1444 - 2022/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)


moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1401/09/01 ، 1444/04/26 ، 2022/11/22
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 23:48 چهارشنبه ، 1401/09/02 ، 1444/04/27 ، 2022/11/23
moon events ماه دربرج قوس پنج شنبه ، 1401/09/03 ، 1444/04/28 ، 2022/11/24
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1401/09/04 ، 1444/04/29 ، 2022/11/25
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 00:49 شنبه ، 1401/09/05 ، 1444/05/01 ، 2022/11/26
moon events ماه دربرج جدی یکشنبه ، 1401/09/06 ، 1444/05/02 ، 2022/11/27
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 1:38 دوشنبه ، 1401/09/07 ، 1444/05/03 ، 2022/11/28
moon events ماه دربرج دلو سه شنبه ، 1401/09/08 ، 1444/05/04 ، 2022/11/29
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 3:47 چهارشنبه ، 1401/09/09 ، 1444/05/05 ، 2022/11/30
moon events ماه دربرج حوت پنج شنبه ، 1401/09/10 ، 1444/05/06 ، 2022/12/01
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 8:12 جمعه ، 1401/09/11 ، 1444/05/07 ، 2022/12/02
moon events ماه دربرج حمل شنبه ، 1401/09/12 ، 1444/05/08 ، 2022/12/03
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 15:07 یکشنبه ، 1401/09/13 ، 1444/05/09 ، 2022/12/04
moon events ماه دربرج ثور دوشنبه ، 1401/09/14 ، 1444/05/10 ، 2022/12/05
moon events ماه دربرج ثور سه شنبه ، 1401/09/15 ، 1444/05/11 ، 2022/12/06
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 00:17 چهارشنبه ، 1401/09/16 ، 1444/05/12 ، 2022/12/07
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1401/09/17 ، 1444/05/13 ، 2022/12/08
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 11:20 جمعه ، 1401/09/18 ، 1444/05/14 ، 2022/12/09
moon events ماه دربرج سرطان شنبه ، 1401/09/19 ، 1444/05/15 ، 2022/12/10
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 23:40 یکشنبه ، 1401/09/20 ، 1444/05/16 ، 2022/12/11
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1401/09/21 ، 1444/05/17 ، 2022/12/12
moon events ماه دربرج اسد سه شنبه ، 1401/09/22 ، 1444/05/18 ، 2022/12/13
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 12:15 چهارشنبه ، 1401/09/23 ، 1444/05/19 ، 2022/12/14
moon events ماه دربرج سنبله پنج شنبه ، 1401/09/24 ، 1444/05/20 ، 2022/12/15
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 23:21 جمعه ، 1401/09/25 ، 1444/05/21 ، 2022/12/16
moon events ماه دربرج میزان شنبه ، 1401/09/26 ، 1444/05/22 ، 2022/12/17
moon events ماه دربرج میزان یکشنبه ، 1401/09/27 ، 1444/05/23 ، 2022/12/18
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 7:04 دوشنبه ، 1401/09/28 ، 1444/05/24 ، 2022/12/19
moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1401/09/29 ، 1444/05/25 ، 2022/12/20
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 10:45 چهارشنبه ، 1401/09/30 ، 1444/05/26 ، 2022/12/21
1
رخداد نجومی امروز