1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ماه دربرج عقرب چهارشنبه ، 1402/06/01 ، 1445/02/06 ، 2023/08/23
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:39 پنج شنبه ، 1402/06/02 ، 1445/02/07 ، 2023/08/24
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1402/06/03 ، 1445/02/08 ، 2023/08/25
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 16:34 شنبه ، 1402/06/04 ، 1445/02/09 ، 2023/08/26
moon events ماه دربرج جدی یک شنبه ، 1402/06/05 ، 1445/02/10 ، 2023/08/27
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 18:01 دوشنبه ، 1402/06/06 ، 1445/02/11 ، 2023/08/28
moon events ماه دربرج دلو سه شنبه ، 1402/06/07 ، 1445/02/12 ، 2023/08/29
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 17:27 چهارشنبه ، 1402/06/08 ، 1445/02/13 ، 2023/08/30
moon events ماه دربرج حوت پنج شنبه ، 1402/06/09 ، 1445/02/14 ، 2023/08/31
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 16:55 جمعه ، 1402/06/10 ، 1445/02/15 ، 2023/09/01
moon events ماه دربرج حمل شنبه ، 1402/06/11 ، 1445/02/16 ، 2023/09/02
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 18:28 یک شنبه ، 1402/06/12 ، 1445/02/17 ، 2023/09/03
moon events ماه دربرج ثور دوشنبه ، 1402/06/13 ، 1445/02/18 ، 2023/09/04
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 23:36 سه شنبه ، 1402/06/14 ، 1445/02/19 ، 2023/09/05
moon events ماه دربرج جوزا چهارشنبه ، 1402/06/15 ، 1445/02/20 ، 2023/09/06
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1402/06/16 ، 1445/02/21 ، 2023/09/07
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 8:32 جمعه ، 1402/06/17 ، 1445/02/22 ، 2023/09/08
moon events ماه دربرج سرطان شنبه ، 1402/06/18 ، 1445/02/23 ، 2023/09/09
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 20:08 یک شنبه ، 1402/06/19 ، 1445/02/24 ، 2023/09/10
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1402/06/20 ، 1445/02/25 ، 2023/09/11
moon events ماه دربرج اسد سه شنبه ، 1402/06/21 ، 1445/02/26 ، 2023/09/12
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 8:49 چهارشنبه ، 1402/06/22 ، 1445/02/27 ، 2023/09/13
moon events ماه دربرج سنبله پنج شنبه ، 1402/06/23 ، 1445/02/28 ، 2023/09/14
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 21:17 جمعه ، 1402/06/24 ، 1445/02/29 ، 2023/09/15
moon events ماه دربرج میزان شنبه ، 1402/06/25 ، 1445/02/30 ، 2023/09/16
moon events ماه دربرج میزان یک شنبه ، 1402/06/26 ، 1445/03/01 ، 2023/09/17
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 8:32 دوشنبه ، 1402/06/27 ، 1445/03/02 ، 2023/09/18
moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1402/06/28 ، 1445/03/03 ، 2023/09/19
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 17:38 چهارشنبه ، 1402/06/29 ، 1445/03/04 ، 2023/09/20
moon events ماه دربرج قوس پنج شنبه ، 1402/06/30 ، 1445/03/05 ، 2023/09/21
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 23:50 جمعه ، 1402/06/31 ، 1445/03/06 ، 2023/09/22
1