1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

  • رخدادهای نجومی

  • جهت نمایش رخدادهای نجومی، ماه و سال مد نظر خود را انتخاب کنید:

1
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 19:32 سه شنبه ، 1402/01/01 ، 1444/08/28 ، 2023/03/21
moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1402/01/02 ، 1444/08/29 ، 2023/03/22
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 22:11 پنج شنبه ، 1402/01/03 ، 1444/09/01 ، 2023/03/23
moon events ماه دربرج ثور جمعه ، 1402/01/04 ، 1444/09/02 ، 2023/03/24
moon events ماه دربرج ثور شنبه ، 1402/01/05 ، 1444/09/03 ، 2023/03/25
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 4:10 یکشنبه ، 1402/01/06 ، 1444/09/04 ، 2023/03/26
moon events ماه دربرج جوزا دوشنبه ، 1402/01/07 ، 1444/09/05 ، 2023/03/27
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 13:53 سه شنبه ، 1402/01/08 ، 1444/09/06 ، 2023/03/28
moon events ماه دربرج سرطان چهارشنبه ، 1402/01/09 ، 1444/09/07 ، 2023/03/29
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1402/01/10 ، 1444/09/08 ، 2023/03/30
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 2:02 جمعه ، 1402/01/11 ، 1444/09/09 ، 2023/03/31
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1402/01/12 ، 1444/08/10 ، 2023/04/01
moon events ورود ماه به برج سنبله شاعت 14:28 یکشنبه ، 1402/01/13 ، 1444/09/11 ، 2023/04/02
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1402/01/14 ، 1444/09/12 ، 2023/04/03
moon events ماه دربرج سنبله سه شنبه ، 1402/01/15 ، 1444/09/13 ، 2023/04/04
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 1:23 چهارشنبه ، 1402/01/16 ، 1444/09/14 ، 2023/04/05
moon events ماه دربرج میزان پنج شنبه ، 1402/01/17 ، 1444/09/15 ، 2023/04/06
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 10:03 جمعه ، 1402/01/18 ، 1444/09/16 ، 2023/04/07
moon events ماه دربرج عقرب شنبه ، 1402/01/19 ، 1444/09/17 ، 2023/04/08
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 16:28 یکشنبه ، 1402/01/20 ، 1444/09/18 ، 2023/04/09
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1402/01/21 ، 1444/09/19 ، 2023/04/10
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 21:03 سه شنبه ، 1402/01/22 ، 1444/09/20 ، 2023/04/11
moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1402/01/23 ، 1444/09/21 ، 2023/04/12
moon events ماه دربرج جدی پنج شنبه ، 1402/01/24 ، 1444/09/22 ، 2023/04/13
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 0:12 جمعه ، 1402/01/25 ، 1444/09/23 ، 2023/04/14
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1402/01/26 ، 1444/09/24 ، 2023/04/15
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 2:28 یکشنبه ، 1402/01/27 ، 1444/09/25 ، 2023/04/16
moon events ماه دربرج حوت دوشنبه ، 1402/01/28 ، 1444/09/26 ، 2023/04/17
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 4:40 سه شنبه ، 1402/01/29 ، 1444/09/27 ، 2023/04/18
moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1402/01/30 ، 1444/09/28 ، 2023/04/19
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 7:58 پنج شنبه ، 1402/01/31 ، 1444/09/29 ، 2023/04/20
1
رخداد نجومی امروز