1401/05/22 - 14 محرم 1444 - 2022/8/13
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)


moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 9:39 شنبه ، 1401/05/01 ، 1443/12/23 ، 2022/07/23
moon events ماه دربرج جوزا یکشنبه ، 1401/05/02 ، 1443/12/24 ، 2022/07/24
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 22:25 دوشنبه ، 1401/05/03 ، 1443/12/25 ، 2022/07/25
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1401/05/04 ، 1443/12/26 ، 2022/07/26
moon events ماه دربرج سرطان چهارشنبه ، 1401/05/05 ، 1443/12/27 ، 2022/07/27
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 11:06 پنج شنبه ، 1401/05/06 ، 1443/12/28 ، 2022/07/28
moon events ماه دربرج اسد جمعه ، 1401/05/07 ، 1443/12/29 ، 2022/07/29
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 22:39 شنبه ، 1401/05/08 ، 1443/12/30 ، 2022/07/30
moon events ماه دربرج سنبله یکشنبه ، 1401/05/09 ، 1444/01/01 ، 2022/07/31
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1401/05/10 ، 1444/01/02 ، 2022/08/01
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 8:37 سه شنبه ، 1401/05/11 ، 1444/01/03 ، 2022/08/02
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1401/05/12 ، 1444/01/04 ، 2022/08/03
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 16:20 پنج شنبه ، 1401/05/13 ، 1444/01/05 ، 2022/08/04
moon events ماه دربرج عقرب جمعه ، 1401/05/14 ، 1444/01/06 ، 2022/08/05
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 21:11 شنبه ، 1401/05/15 ، 1444/01/07 ، 2022/08/06
moon events ماه دربرج قوس یکشنبه ، 1401/05/16 ، 1444/01/08 ، 2022/08/07
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 23:09 دوشنبه ، 1401/05/17 ، 1444/01/09 ، 2022/08/08
moon events ماه دربرج جدی سه شنبه ، 1401/05/18 ، 1444/01/10 ، 2022/08/09
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 23:16 چهارشنبه ، 1401/05/19 ، 1444/01/11 ، 2022/08/10
moon events ماه دربرج دلو پنج شنبه ، 1401/05/20 ، 1444/01/12 ، 2022/08/11
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 23:17 جمعه ، 1401/05/21 ، 1444/01/13 ، 2022/08/12
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1401/05/22 ، 1444/01/14 ، 2022/08/13
moon events ماه دربرج حوت یکشنبه ، 1401/05/23 ، 1444/01/15 ، 2022/08/14
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 1:14 دوشنبه ، 1401/05/24 ، 1444/01/16 ، 2022/08/15
moon events ماه دربرج حمل سه شنبه ، 1401/05/25 ، 1444/01/17 ، 2022/08/16
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 6:51 چهارشنبه ، 1401/05/26 ، 1444/01/18 ، 2022/08/17
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1401/05/27 ، 1444/01/19 ، 2022/08/18
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 16:35 جمعه ، 1401/05/28 ، 1444/01/20 ، 2022/08/19
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1401/05/29 ، 1444/01/21 ، 2022/08/20
moon events ماه دربرج جوزا یکشنبه ، 1401/05/30 ، 1444/01/22 ، 2022/08/21
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 5:00 دوشنبه ، 1401/05/31 ، 1444/01/23 ، 2022/08/22
1
رخداد نجومی امروز