1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/07/26 - بازگشت
بازدید دبیرستان دخترانه آتیه سازان قم
گزارش تصویری بازدید دبیرستان دخترانه آتیه سازان قم ازمجتمع علمی آموزشی رصدخانه امام علی علیه السلام همراه با برگزاری کارگاه نجوم وستاره شناسی، رصد غروب خورشید، رصدماه واختفاء قلب العقرب چهارشنبه 26 مهرماه