1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/05/24 - بازگشت
بازدید دبیرستان فرزانگان ناحیه 5 تهران
بازدید دبیرستان فرزانگان ناحیه 5 تهران از رصد خانه امام علی علیه السلام همراه با برگزاری کارکاه نجوم، کارباتلسکوپ، رصد اجرام سماوی و بارش شهابی برساووشی