1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/05/24 - بازگشت
بازدید دبیرستان فرزانگان ناحیه 5 تهران
بازدید دبیرستان فرزانگان ناحیه 5 تهران از رصد خانه امام علی علیه السلام همراه با برگزاری کارکاه نجوم، کارباتلسکوپ، رصد اجرام سماوی و بارش شهابی برساووشی

رخداد نجومی امروز