1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/05/22 - بازگشت
بازدید شرکت کنندگان در برنامه موسسه آوای فطرت
بازدید شرکت کنندگان در برنامه موسسه آوای فطرت از رصدخانه امام علی علیه السلام، همراه با برگزاری کارگاه نجوم، رصداجرام سماوی ومشاهده بارش شهابی

رخداد نجومی امروز