1400/7/5 - 19 صفر 1443 - 2021/9/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1400/05/18 - بازگشت
بازدید دكتر سرمست استاندار قم و هيأت همراه از رصدخانه امام على (عليه السلام) .
دكتر سرمست استاندار قم و هيأت همراه  روز يكشنبه 17-5-1400 از رصدخانه امام على (عليه السلام) مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى بازديد نمود.
بازگشت