1401/07/15 - 10 ربیع الاول 1444 - 2022/10/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1400/03/08 - بازگشت
بازدید دکتر جابر الجابری وزیر فرهنگ سابق عراق از رصدخانه امام علی (ع)
دکتر جابر الجابری وزیر فرهنگ سابق عراق در روز شنبه 8 خرداد 1400 بازدیدی از رصدخانه امام علی (ع) بعمل آورد.


رخداد نجومی امروز