1400/5/6 - 17 ذیحجه 1442 - 2021/7/28
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1398/08/20 - بازگشت
رصد گذر سیاره عطارد در مقابل خورشید در روز دوشنبه بیستم آبان ماه 1398
رصد گذر سیاره عطارد در مقابل خورشید در روز دوشنبه بیستم آبان ماه 1398 در محل مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار گردید.
















بازگشت
رخداد نجومی امروز