1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی زاویه انحراف قبله فاصله تا کعبه
34.6419 50.8789 219.19° N
1824 km
رخداد نجومی امروز