1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جهت قبله بر اساس نقشه جغرافیایی

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی زاویه انحراف قبله فاصله تا کعبه
34.6419 50.8789 219.19° N
1824 km
رخداد نجومی امروز