1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:06
کد خبر: 5457 تاریخ : 1400/11/07 - 1443/06/23 - 2022/01/27
رخداد نجومی امروز