1399/8/4 - 7 ربیع الاول 1442 - 2020/10/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس یاعت 23:01
کد خبر: 4963 تاریخ : 1399/06/31 - 1442/02/03 - 2020/09/21
رخداد نجومی امروز