1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6964 | واحد خبر مركز | 1403/04/04 86 | چاپ

عید غدیر خم مبارک باد

عید غدیر خم مبارک باد

رخداد نجومی امروز