1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6863 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/10 167 | چاپ

در بلاد ایران کسوف مرئی نخواهد

 

--------------------  

   10 بهمن 1240

--------------------

 

چون بعضی از منجمین ایران، خاصه میرزا حسن منجم اصفهانی موافق استخراج خود در تقویم نوشته بود که در روز سه‌شنبه بیست و هشتم ماه جمادی‌الأخری یک ساعت و پنجاه دقیقه به غروب مانده ابتدای کسوف می‌شود و انتهای آن ده دقیقه از شب چهارشنبه گذشته خواهد بود و مقدار گرفتگی آفتاب از پنج دانگ زیاده است و میرزا عبدالوهاب منجم‌باشی نواب مهد علیا دامت شوکتها نوشته بود که در بلاد ایران کسوف مرئی نخواهد شد بلکه در بلاد فرنگستان مرئی می‌شود و این حکم موافق بود با آنچه از روزنامه‌جات فرنگستان به ایران آوردند. چون نائب الایاله و بعضی از مستخرجین از وزیر علوم خواهش کرده بودند که به سایر بلاد اعلام نماید که در آن روز مترصد بوده ببیند که کسوف می‌شود یا نمی‌شود و خبر بدهند. لهذا از تلگراف به قزوین و زنجان و تبریز اعلام کردند و در آن روز مواظب بودند. اتفاقاً هوا در این بلاد صاف بود و هیچ کسوف واقع نشد. احتشام‌الدوله نیز از اصفهان نوشته بودند که ما مترصد بودیم تا وقت غروب با اینکه هوا صاف بود، هیچ کسوف واقع نشد. معلوم شد که در ایران کسوف مرئی نشده و میرزا عبدالوهاب درست نوشته است.
روزنامه دولت علیه ایران، ۲۹ رجب ۱۲۷۸ مطابق با ۱۰ بهمن ۱۲۴۰ شمسی.
-------------------------------------------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز