1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6804 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/10 176 | چاپ

تعیین رؤیت هلال

     ----------------

      10آبان 1312

    ----------------


 برای اطلاع دارندگان سالنامه پارس 
دستخط حضرت آیت‌الله اعظم آقای حاج شیخ عبدالکریم مدظله‌العالی از قم
اداره محترم سالنامه پارس 
استبصار از رؤیت هلال نموده بودید، بر حسب شهادت جمعی موجب اطمینان گردید (الحاقیه به خط خود آقا (بلکه ثابت شد) که شنبه غره بوده است. خداوند عموم مؤمنین را موفق بدارد.
شب هشتم رجب‌الخیر ۵۲    محل امضاء و مهر حضرت آیت‌الله 
چون عموماً دارندگان تقاویم ممکن است شخصاً هلال را استهلال نکنند و مخصوصاً در ماه رجب برای ادای بعضی فرائض مردد باشند، با آنکه در تهران و در تمام بلاد ایران شب شنبه هلال رجب رؤیت شده و محل تردید نیست، معهذا مرقومۀ فوق را برای اثبات صحت استخراج تقویم و اطلاع دارندگان سالنامه پارس انتشار دادیم.
نمرۀ اعلان: ۲۵۲۷        دفتر سانامه پارس

روزنامه اطلاعات، ۱۰ آبان ۱۳۱۲، ص ۱.

 

 تعیین رؤیت هلال
حضور مبارک مستطاب آیت‌الله فی‌الأنام آقای حاجی شیخ عبدالکریم دامت برکاته 
به موجب استخراج آقا سیدجلال‌الدین طهرانی غرۀ رجب یکشنبه و سایر تقاویم دیگر شنبه را غره نوشته‌اند. بدین جهت نمی‌دانیم پنجشنبه بعثت است یا جمعه، چون بعثت حضرت خاتم (ص) روز مبارک و مخصوصاً تعطیل رسمی است، نمی‌دانیم کدام روز را مطمئن باشیم. آنچه به حضرت عالی مبرهن شده به خط مبارک مرقوم و به خاتم شریف مزین فرمایید که برای مسلمین حجت باشد. 
بسم‌ الله الرحمن الرحیم مقتضای شهادت جمعی از اهل بلدۀ طیبۀ قم و اطراف و پاره‌ای دیگر از قریۀ کرج و رستم‌آباد، هلال شهر رجب‌المرجب در لیلۀ شنبه نمایان گردید. 
الأحقر عبدالکریم بن محمدجعفر 
تقویم رسمی غلط است
به موجب تصديق اغلب مطلعين و مطابق استعلامی که فوقاً از آقای حاج شیخ عبدالکریم دامت برکاته شده، هلال این ماه در لیلۀ شنبه بوده و بر طبق استخراج آقای حاجی شیخ اسماعیل مصباح (نجم الممالک) هلال این ماه بسیار ضعیف و باريک نمایان گرديد. اگر قارئین محترم به حاشیه صفحه ۲۲ تقویم آقای مصباح مراجعه کنند به ادله علمی ثابت کرده است که غرۀ رجب يوم شنبه است. 
و نیز نوشته که ممکن است بعضی از مستخرجين این قاعده علمی را ندانند و حکم عدم رؤيت شب شنبه کنند، غلط است چنانچه در افق طهران به واسطه مانعی مثل ابر و غیره رویت نشود. 
بر عهده وزارت جليله معارف است که به وسیله تلگراف از بلاد ایران استعلام فرماید تا صحت استخراج تقویم رسمی و غیر رسمی معلوم گردد. 
نمره اعلان ۲۵۲۶          حسین رمزی
روزنامه اطلاعات، ۱۰ آبان ۱۳۱۲، ص ۲.

------------------------------------

تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز   منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد   شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و   هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده   پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.