1401/11/16 - 13 رجب 1444 - 2023/2/5
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6480 | خبر تصویری | 1401/11/03 57 | چاپ

گزارش تصویری یکصدو یکمین برنامه باشگاه نجوم

 

 

رخداد نجومی امروز