1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6414 | وضعیت هلال | 1401/08/04 527 | چاپ

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید

بنا به خبر دریافتی از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه ربیع الآخر 1444 در غروب چهارشنبه 4 آبان 1401 با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید.

در خبر آمده است که اعضای ستاد استهلال با توجه به ابری بودن افق محل رصد موفق به رؤیت هلال با چشم عادی نگردیدند.

 

رخداد نجومی امروز