1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6031 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/11/12 94 | چاپ

امتحانات پایان ترم اول مرکز تخصصی نجوم برگزار گردید

امتحانات پایان ترم اول مرکز تخصصی نجوم برگزار گردید

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پؤوهش های فلکی نجومی به نقل از احمد رحمانی معاون آموزشی مرکز تخصصی نجوم، دانش پژوهان باید علاوه بر امتحانات کتبی،  امتحانات عملی و تحقیقات پایان ترم نیز ارائه نمایند
لازم به ذکر است در اردیبهشت 1401 ثبت نام علاقمندان همراه با سایر مراکز تخصصی حوزه جهت سال تحصیلی 1402-1401 در سایت نجاح صورت می گیرد و کسانی که بتوانند در مصاحبه موفق شوند به دوره دوم راه پیدا .خواهند کرد

رخداد نجومی امروز