1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5750 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/04/24 443 | چاپ

مصاحبه پذیرش اولین دوره تخصصی نجوم سطح سه حوزه های علمیه ، شنبه و دوشنبه انجام خواهد شد.

مصاحبه ورودی داوطلبان شرکت در اولین دوره تخصصی نجوم سطح سه حوزه های علمیه ،روز های شنبه و دوشنبه 26 و 28 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد.

به گزارش واحد خبر مرکز داوطلبان می بایست در زمان تعیین شده که به آنها اطلاع رسانی خواهد شد در محل مرکز حضور و در مصاحبه شرکت نمایند.

برای رعایت پروتکل های بهداشتی بعلت شیوع بیماری کورنا شرکت کنندگان به صورت محدود وبراساس ساعت اعلامی پذیرش خواهند شد.
 

رخداد نجومی امروز