1401/05/22 - 14 محرم 1444 - 2022/8/13
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5741 | وضعیت هلال | 1400/04/18 641 | چاپ

پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

 ٭پيش بينی می شود به خواست خداوند متعال هلال ماه ذوالحجه غروب روز یکشنبه 30 ماه ذوالقعده 1442 برابر با 20/4/1400 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 14 درجه و 19 دقيقه در سمت 287 درجه و 6 دقيقه با درخشندگی 2,76% و لحظه مقارنه آن در ساعت 5:47 روز پيش ، و غروب آن ساعت 21:42 می باشد. همچنين جدايی زاويه ای ماه و خورشيد 19 درجه و 6 دقيقه، سمت آفتاب 297 درجه و 43 دقيقه، و غروب آن ساعت 20:21، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 81 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 10 درجه و            38 دقيقه می باشد.

٭ همچنين پيش بينى مى شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 5 درجه  و 48 دقيقه، در سمت 295 درجه و 31 دقيقه با درخشندگى .470 % و لحظه مقارنه آن در ساعت 5:47 همان روز، و غروب آن ساعت 20:58 مى باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 7 درجه و 53 دقيقه، سمت آفتاب 297 درجه و 59 دقيقه، و غروب آن ساعت 20:22  مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 36 دقيقه، واختلاف سمت ماه و خورشيد 2 درجه و 29 دقيقه مى باشد.

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

رخداد نجومی امروز