1400/7/5 - 19 صفر 1443 - 2021/9/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5666 | وضعیت هلال | 1400/02/19 5116 | چاپ

پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

٭ پيش بينی می شود به خواست خداوند متعال هلال ماه شوال غروب روز پنج  شنبه 30 ماه مبارک رمضان 1442 برابر با 23/2/1400 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 16 درجه و 52 دقيقه در سمت 285 درجه و 41 دقيقه با درخشندگی 3,06% و لحظه مقارنه آن در ساعت 23:30 دو روز پيش ، و غروب آن ساعت 21:36 می باشد. همچنين جدايی زاويه ای ماه و خورشيد 20 درجه و 5 دقيقه، سمت آفتاب 293 درجه و 26 دقيقه، و غروب آن ساعت 20:01، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 95 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 7 درجه و 45 دقيقه می باشد.

٭ همچنين پيش بينى مى شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 6درجه  و 36 دقيقه، در سمت 288 درجه و 47 دقيقه با درخشندگى .660 % و لحظه مقارنه آن در ساعت 23:30 روز پیش ، و غروب آن ساعت 20:39 مى باشد. همچنين جدايی زاويه اى ماه و خورشيد 9 درجه و 17 دقيقه، سمت آفتاب 293 درجه و 6 دقيقه، و غروب آن ساعت 20:00  مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 39 دقيقه، واختلاف سمت ماه و خورشيد 4 درجه و 19 دقيقه مى باشد.
  تذكر : با توجه به محاسبات انجام شده هلال ماه شوال در غروب روز چهارشنبه 22/2/1400 با چشم غیر مسلح در آسیا ،اروپا و بخش های جنوبی قاره آمریکا قابل رؤیت نبوده ولی احتمال رویت آن در غرب قاره آفریقا ، مرکز و بخشی از شمال و جنوب خط استوا در قاره آمریکا با در نظر گرفتن وضعیت جوی و وجود رصدگر مجرب وجود دارد(البته قابل ذکر است که در قاره آفریقا داده های رصدی بحرانی است). 
همچنین برخی از رصدگران احتمال رؤیت هلال با چشم مسلح را در بخشی از خاورمیانه و قاره آفریقا را داده¬اند که در بخش خاورمیانه سخت و دشوار خواهد بود. 

برای مشاهده وضعیت هلال برخی از شهرهای مهم جهان به نشانی زیر مراجعه نمایید:

چهارشنبه 29 ماه مبارک رمضان

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=29&month=9&year=1442

پنجشنبه 30 ماه مبارک رمضان

https://farsi.nojumi.org/WebPages/CrescentPrint.aspx?day=30&month=9&year=1442

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭