1400/9/8 - 23 ربیع الثانی 1443 - 2021/11/29
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5492 | پرسش و پاسخ - هلال | 1399/10/16 162 | چاپ

آیا تحقیق درباره ظهور ماه رمضان در افق واجب است؟

پاسخ: تحقیق واجب نیست و اگر بخواهد روزه بگیرد می تواند به نیت ماه شعبان بگیرد مگر اینکه در میان روز ماه رمضان ثابت شود که در اینصورت از نیت خود عدول کند به ماه رمضان.

 

------

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله)

https://www.sistani.org/persian/qa/0912/

رخداد نجومی امروز