1400/9/8 - 23 ربیع الثانی 1443 - 2021/11/29
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5486 | پرسش و پاسخ - هلال | 1399/10/16 173 | چاپ

در یک شهری هستم و شناخت نسبت به دیدن ماه و کیفیت آن ندارم...

پرسش: در یک شهری هستم و شناخت نسبت به دیدن ماه و کیفیت آن ندارم، آیا می توانم به گفته علماء یا اعلان آن از سایتهای عمومی اعتماد کنم و روزه بگیرم یا افطار کنم؟

پاسخ: میتوانید خودتان استهلال کنید و از ماه مشخص کنید در وقت غروب روز ۲۹ از ماه واگر ماه را ندیدید ماه را سی روز کامل کنید مگر اینکه مطمئن شوید که افراد دیگر با چشم خود ماه را دیدند.
و صرف اعتبار به اعلان آن از رسانه های گروهی فی نفسه ندارد.

 

------

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله)

https://www.sistani.org/persian/qa/0912/

رخداد نجومی امروز