1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 723 | چاپ

برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

به همت خانه نجوم قم یکصد و هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

رخداد نجومی امروز