1398/11/9 - 3 جمادی الثانی 1441 - 2020/1/29

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4798 | خانه نجوم | 1398/10/23 تعداد مشاهده 79 | چاپ

برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم

به همت خانه نجوم قم یکصد و هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد

رخداد نجومی امروز