1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/06/01 - بازگشت
بازدید اعضای کانون فرهنگی مساجد شهرک قدس
بازدید اعضای کانون فرهنگی مساجد شهرک قدس و برگزاری کارگاه علمی با موضوع وسعت کیهان در سالن همایش های مرکز همراه با رصدماه وصورفلکی