1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/05/19 - بازگشت
گزارش تصویری رصد بارش شهابی همراه بار رصد اجرام سماوی و کارگاه نجوم
گزارش تصویری رصد بارش شهابی با حضور 100 نفر و به صورت خانوادگی که همراه بار رصد اجرام سماوی وکارگاه نجوم در رصدخانه امام علی علیه السلام برگزار گردید.