1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/05/23 - بازگشت
تصاویر برگزاری ششمین گارگاه بارش شهابی
برگزاری ششمین کارگاه بارش شهابی برساووشی رصدخانه امام علی علیه السلام