1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1401/08/04 - بازگشت
بازتاب خبری رصد کسوف 3 آبان 1401 در رصدخانه امام علی(ع)
بازتاب خبری برنامه رصد کسوف 3 آبان 1401 که در رصدخانه امام علی(ع)مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز