1399/6/31 - 3 صفر 1442 - 2020/9/21

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1399/03/03 - بازگشت
گزارش رصد هلال ماه شوال 1441 -(1)
بازتاب تصویری رصد هلال ماه شوال 1441 برابر با 3 خرداد 1399 در رصدخانه امام علی (علیه السلام) مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی (1)

بازگشت
رخداد نجومی امروز