1401/05/22 - 14 محرم 1444 - 2022/8/13
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1398/10/26 - بازگشت
گزارش تصویری یکصد و هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم .
گزارش تصویری یکصد و هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم .
رخداد نجومی امروز