1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/20 - بازگشت
بازدید از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی «مشکات»
گزارش تصویری بازدید مدیر و اعضای مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی با عنوان «مشکات» دی ماه 1402