1397/9/24 - 7 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/15

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کندوکاوی در ستاره گیسودار تمپل
کد: 213 | اخبار | 1384/06/26 تعداد مشاهده 237
سفینه فضایی «پروگرس ام
کد: 209 | اخبار | 1384/06/21 تعداد مشاهده 267
«پنگوئن» در ماه
کد: 202 | اخبار | 1384/06/17 تعداد مشاهده 229
وضعیت آسمان قم
کد: 184 | اخبار | 1384/05/30 تعداد مشاهده 315
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری  قمری
کد: 179 | وضعیت هلال | 1384/05/16 تعداد مشاهده 295
گزارش استهلال ماه رجب 1426 هجری  قمری
کد: 178 | وضعیت هلال | 1384/05/15 تعداد مشاهده 283
رخداد نجومی امروز