1398/7/27 - 20 صفر 1441 - 2019/10/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

نگاهی به چهار نیروی بنیادین طبیعت
کد: 4741 | واحد خبر مركز | 1398/07/23 تعداد مشاهده 7
"اینسایت" خود را نجات می‌دهد
کد: 4740 | واحد خبر مركز | 1398/07/23 تعداد مشاهده 7
اولین ماهواره "پرستار" به فضا پرتاب شد
کد: 4739 | واحد خبر مركز | 1398/07/21 تعداد مشاهده 9
تصویربرداری ناسا از ابرهای غیرعادی «مشتری»
کد: 4737 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 10
ماهواره‌ ناسا پس از دو سال پرتاب شد
کد: 4738 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 7
برخی از یخ‌های ماه تازه‌ تشکیل شده‌اند
کد: 4736 | واحد خبر مركز | 1398/07/20 تعداد مشاهده 8
برترین تصاویر فضایی هفته از نگاه "اسپیس"
کد: 4732 | واحد خبر مركز | 1398/07/17 تعداد مشاهده 12
نزدیک‌ترین تصویر از ماه به زمین ارسال شد
کد: 4731 | واحد خبر مركز | 1398/07/17 تعداد مشاهده 11
ناسا نقشه ۳ بعدی ماه را منتشر کرد
کد: 4728 | واحد خبر مركز | 1398/07/15 تعداد مشاهده 12
آماده شدن بلوک انتقال مداری تا پایان سال
کد: 4726 | واحد خبر مركز | 1398/07/15 تعداد مشاهده 14
تلسکوپ ناسا سفر خود را با یک بالن آغاز کرد
کد: 4717 | واحد خبر مركز | 1398/07/10 تعداد مشاهده 12
لحظه بلعیدن یک ستاره توسط یک سیاه‌چاله‌
کد: 4713 | واحد خبر مركز | 1398/07/09 تعداد مشاهده 18
برترین تصاویر فضایی هفته از نگاه "اسپیس"
کد: 4712 | واحد خبر مركز | 1398/07/09 تعداد مشاهده 14
شیرجه به عمق ناشناخته‌ها
کد: 4708 | واحد خبر مركز | 1398/07/09 تعداد مشاهده 15
ارسال میکروب‌های زمین به مریخ!
کد: 4706 | واحد خبر مركز | 1398/07/06 تعداد مشاهده 15
سایه یک قمر آتشفشانی روی مشتری
کد: 4705 | واحد خبر مركز | 1398/07/06 تعداد مشاهده 12
ناسا سیاهچاله معروف را شبیه‌سازی کرد
کد: 4703 | واحد خبر مركز | 1398/07/06 تعداد مشاهده 10
بررسی ماده عجیب در سمت پنهان ماه
کد: 4700 | واحد خبر مركز | 1398/07/03 تعداد مشاهده 36
چین ۲ ماهواره به فضا فرستاد
کد: 4699 | واحد خبر مركز | 1398/07/03 تعداد مشاهده 18
رخداد نجومی امروز