1398/7/27 - 20 صفر 1441 - 2019/10/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج اسد سه شنبه ، 1398/07/30 ، 1441/02/23 ، 2019/10/22
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 20:00 دوشنبه ، 1398/07/29 ، 1441/02/22 ، 2019/10/21
moon events ماه دربرج سرطان یک شنبه ، 1398/07/28 ، 1441/02/21 ، 2019/10/20
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 14:16 شنبه ، 1398/07/27 ، 1441/02/20 ، 2019/10/19
moon events ماه دربرج جوزا جمعه ، 1398/07/26 ، 1441/02/19 ، 2019/10/18
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 6:02 پنج شنبه ، 1398/07/25 ، 1441/02/18 ، 2019/10/17
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1398/07/24 ، 1441/02/17 ، 2019/10/16
moon events ماه دربرج ثور سه شنبه ، 1398/07/23 ، 1441/02/16 ، 2019/10/15
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 19:53 دوشنبه ، 1398/07/22 ، 1441/02/15 ، 2019/10/14
moon events ماه دربرج حمل یک شنبه ، 1398/07/21 ، 1441/02/14 ، 2019/10/13
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 8:16 شنبه ، 1398/07/20 ، 1441/02/13 ، 2019/10/12
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1398/07/19 ، 1441/02/12 ، 2019/10/11
moon events ماه دربرج حوت پنج شنبه ، 1398/07/18 ، 1441/02/11 ، 2019/10/10
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 19:36 چهارشنبه ، 1398/07/17 ، 1441/02/10 ، 2019/10/09
moon events ماه دربرج دلو سه شنبه ، 1398/07/16 ، 1441/02/09 ، 2019/10/08
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 7:11 دوشنبه ، 1398/07/15 ، 1441/02/08 ، 2019/10/07
moon events ماه دربرج جدی یک شنبه ، 1398/07/14 ، 1441/02/07 ، 2019/10/06
moon events ماه دربرج جدی شنبه ، 1398/07/13 ، 1441/02/06 ، 2019/10/05
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 21:12 جمعه ، 1398/07/12 ، 1441/02/05 ، 2019/10/04
moon events ماه دربرج قوس پنج شنبه ، 1398/07/11 ، 1441/02/04 ، 2019/10/03
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورودآن به برج قوس ساعت 15:15 چهارشنبه ، 1398/07/10 ، 1441/02/03 ، 2019/10/02
moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1398/07/09 ، 1441/02/02 ، 2019/10/01
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 13:14 دوشنبه ، 1398/07/08 ، 1441/02/01 ، 2019/09/30
moon events ماه دربرج میزان یک شنبه ، 1398/07/07 ، 1441/01/29 ، 2019/09/29
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 13:34 شنبه ، 1398/07/06 ، 1441/01/28 ، 2019/09/28
moon events ماه دربرج سنبله جمعه ، 1398/07/05 ، 1441/01/27 ، 2019/09/27
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:07 پنج شنبه ، 1398/07/04 ، 1441/01/26 ، 2019/09/26
moon events ماه دربرج اسد چهارشنبه ، 1398/07/03 ، 1441/01/25 ، 2019/09/25
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 12:51 سه شنبه ، 1398/07/02 ، 1441/01/24 ، 2019/09/24
moon events ماه دربرج سرطان دوشنبه ، 1398/07/01 ، 1441/01/23 ، 2019/09/23
1
رخداد نجومی امروز