1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج دلو جمعه ، 1398/03/31 ، 1440/10/17 ، 2019/06/21
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 6:29 پنج شنبه ، 1398/03/30 ، 1440/10/16 ، 2019/06/20
moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1398/03/29 ، 1440/10/15 ، 2019/06/19
moon events ماه دربرج جدی سه شنبه ، 1398/03/28 ، 1440/10/14 ، 2019/06/18
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 20:42 دوشنبه ، 1398/03/27 ، 1440/10/13 ، 2019/06/17
moon events ماه دربرج قوس یک شنبه ، 1398/03/26 ، 1440/10/12 ، 2019/06/16
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 13:35 شنبه ، 1398/03/25 ، 1440/10/11 ، 2019/06/15
moon events ماه دربرج عقرب جمعه ، 1398/03/24 ، 1440/10/10 ، 2019/06/14
moon events ورود ماه به برج ماه عقرب ساعت 8:35 پنج شنبه ، 1398/03/23 ، 1440/10/09 ، 2019/06/13
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1398/03/22 ، 1440/10/08 ، 2019/06/12
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 5:01 سه شنبه ، 1398/03/21 ، 1440/10/07 ، 2019/06/11
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1398/03/20 ، 1440/10/06 ، 2019/06/10
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 2:16 یک شنبه ، 1398/03/19 ، 1440/10/05 ، 2019/06/09
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1398/03/18 ، 1440/10/04 ، 2019/06/08
moon events ماه دربرج اسد جمعه ، 1398/03/17 ، 1440/10/03 ، 2019/06/07
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 23:48 پنج شنبه ، 1398/03/16 ، 1440/10/02 ، 2019/06/06
moon events ماه دربرج سرطان چهارشنبه ، 1398/03/15 ، 1440/10/01 ، 2109/06/05
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 20:49 سه شنبه ، 1398/03/14 ، 1440/09/29 ، 2019/06/04
moon events ماه دربرج جوزا دوشنبه ، 1398/03/13 ، 1440/09/28 ، 2019/06/03
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 16:18 یک شنبه ، 1398/03/12 ، 1440/09/27 ، 2019/06/02
moon events ماه دربرج ثور شنبه ، 1398/03/11 ، 1440/09/26 ، 2019/06/01
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 9:11 جمعه ، 1398/03/10 ، 1440/09/25 ، 2019/05/31
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1398/03/09 ، 1440/09/24 ، 2019/05/30
moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1398/03/08 ، 1440/09/23 ، 2019/05/29
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 23:01 سه شنبه ، 1398/03/07 ، 1440/09/22 ، 2019/05/28
moon events ماه دربرج حوت دوشنبه ، 1398/03/06 ، 1440/09/21 ، 2019/05/27
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 10:38 یک شنبه ، 1398/03/05 ، 1440/09/20 ، 2019/05/26
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1398/03/04 ، 1440/09/19 ، 2019/05/25
moon events ماه دربرج دلو جمعه ، 1398/03/03 ، 1440/09/18 ، 2019/05/24
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 22:18 پنج شنبه ، 1398/03/02 ، 1440/09/17 ، 2019/05/23
moon events ماه در برج جدی چهارشنبه ، 1398/03/01 ، 1440/09/16 ، 2019/05/22
1
رخداد نجومی امروز