1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج سنبله چهارشنبه ، 1397/12/29 ، 1440/07/13 ، 2019/03/20
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 5:11 سه شنبه ، 1397/12/28 ، 1440/07/12 ، 2019/03/19
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1397/12/27 ، 1440/07/11 ، 2019/03/18
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 4:28 یک شنبه ، 1397/12/26 ، 1440/07/10 ، 2019/03/17
moon events ماه دربرج سرطان شنبه ، 1397/12/25 ، 1440/07/09 ، 2019/03/16
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 1:22 جمعه ، 1397/12/24 ، 1440/07/08 ، 2019/03/15
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1397/12/23 ، 1440/07/07 ، 2019/03/14
moon events ماه دربرج جوزا چهارشنبه ، 1397/12/22 ، 1440/07/06 ، 2019/03/13
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 19:18 سه شنبه ، 1397/12/21 ، 1440/07/05 ، 2019/03/12
moon events ماه دربرج ثور دوشنبه ، 1397/12/20 ، 1440/07/04 ، 2019/03/11
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 10:38 یک شنبه ، 1397/12/19 ، 1440/07/03 ، 2019/03/10
moon events ماه دربرج حمل شنبه ، 1397/12/18 ، 1440/07/02 ، 2019/03/09
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1397/12/17 ، 1440/07/01 ، 2019/03/08
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 23:57 پنج شنبه ، 1397/12/16 ، 1440/06/29 ، 2019/03/07
moon events ماه دربرج حوت چهارشنبه ، 1397/12/15 ، 1440/06/28 ، 2019/03/06
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 11:42 سه شنبه ، 1397/12/14 ، 1440/06/27 ، 2019/03/05
moon events ماه دربرج دلو دوشنبه ، 1397/12/13 ، 1440/06/26 ، 2019/03/04
moon events ماه دربرج دلو یک شنبه ، 1397/12/12 ، 1440/06/25 ، 2019/03/03
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 22:36 شنبه ، 1397/12/11 ، 1440/06/24 ، 2019/03/02
moon events ماه دربرج جدی جمعه ، 1397/12/10 ، 1440/06/23 ، 2019/03/01
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 10:18 پنج شنبه ، 1397/12/09 ، 1440/06/22 ، 2019/02/28
moon events ماه دربرج قوس چهارشنبه ، 1397/12/08 ، 1440/06/21 ، 2019/02/27
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 00:52 سه شنبه ، 1397/12/07 ، 1440/06/20 ، 2019/02/26
moon events ماه دربرج عقرب دوشنبه ، 1397/12/06 ، 1440/06/19 ، 2019/02/25
moon events ماه دربرج عقرب یک شنبه ، 1397/12/05 ، 1440/06/18 ، 2019/02/24
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 19:29 شنبه ، 1397/12/04 ، 1440/06/17 ، 2019/02/23
moon events ماه دربرج میزان جمعه ، 1397/12/03 ، 1440/06/16 ، 2019/02/22
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 17:49 پنج شنبه ، 1397/12/02 ، 1440/06/15 ، 2019/02/21
moon events ماه دربرج سنبله چهارشنبه ، 1397/12/01 ، 1440/06/14 ، 2019/02/20
1
رخداد نجومی امروز