1398/9/21 - 15 ربیع الثانی 1441 - 2019/12/12

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 16:30 شنبه ، 1398/09/30 ، 1441/04/24 ، 2019/12/21
moon events ماه دربرج میزان جمعه ، 1398/09/29 ، 1441/04/23 ، 2019/12/20
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 13:36 پنج شنبه ، 1398/09/28 ، 1441/04/22 ، 2019/12/19
moon events ماه دربرج سنبله چهارشنبه ، 1398/09/27 ، 1441/04/21 ، 2019/12/18
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 10:46 سه شنبه ، 1398/09/26 ، 1441/04/20 ، 2019/12/17
moon events ماه دربرج اسد دوشنبه ، 1398/09/25 ، 1441/04/19 ، 2019/12/16
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 7:28 یک شنبه ، 1398/09/24 ، 1441/04/18 ، 2019/12/15
moon events ماه دربرج سرطان شنبه ، 1398/09/23 ، 1441/04/17 ، 2019/12/14
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 2:57 جمعه ، 1398/09/22 ، 1441/04/16 ، 2019/12/13
moon events ماه دربرج جوزا پنج شنبه ، 1398/09/21 ، 1441/04/15 ، 2019/12/12
moon events ماه دربرج جوزا چهارشنبه ، 1398/09/20 ، 1441/04/14 ، 2019/12/11
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 20:19 سه شنبه ، 1398/09/19 ، 1441/04/13 ، 2019/12/10
moon events ماه دربرج ثور دوشنبه ، 1398/09/18 ، 1441/04/12 ، 2019/12/09
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 10:59 یک شنبه ، 1398/09/17 ، 1441/04/11 ، 2019/12/08
moon events ماه دربرج حمل شنبه ، 1398/09/16 ، 1441/04/10 ، 2019/12/07
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1398/09/15 ، 1441/04/09 ، 2019/12/06
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 12:15 پنج شنبه ، 1398/09/14 ، 1441/04/08 ، 2019/12/05
moon events ماه دربرج حوت چهارشنبه ، 1398/09/13 ، 1441/04/07 ، 2019/12/04
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 10:41 سه شنبه ، 1398/09/12 ، 1441/04/06 ، 2019/12/03
moon events ماه دربرج دلو دوشنبه ، 1398/09/11 ، 1441/04/05 ، 2019/12/02
moon events ماه دربرج دلو یک شنبه ، 1398/09/10 ، 1441/04/04 ، 2019/12/01
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 23:42 شنبه ، 1398/09/09 ، 1441/04/03 ، 2019/11/30
moon events ماه دربرج جدی جمعه ، 1398/09/08 ، 1441/04/02 ، 2019/11/29
moon events ÷ورود ماه به برج جدی ساعت 16:01 پنج شنبه ، 1398/09/07 ، 1441/04/01 ، 2019/11/28
moon events ماه دربرج قوس چهارشنبه ، 1398/09/06 ، 1441/03/29 ، 2019/11/27
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 11:42 سه شنبه ، 1398/09/05 ، 1441/03/28 ، 2019/11/26
moon events ماه دربرج عقرب دوشنبه ، 1398/09/04 ، 1441/03/27 ، 2019/11/25
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 9:30 یک شنبه ، 1398/09/03 ، 1441/03/26 ، 2019/11/24
moon events ماه دربرج میزان شنبه ، 1398/09/02 ، 1441/03/25 ، 2019/11/23
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 7:51 جمعه ، 1398/09/01 ، 1441/03/24 ، 2019/11/22
1
رخداد نجومی امروز