1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 10:28 دوشنبه ، 1397/07/30 ، 1440/02/12 ، 2108/10/22
moon events ماه دربرج حوت یک شنبه ، 1397/07/29 ، 1440/02/11 ، 2018/10/21
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1397/07/28 ، 1440/02/10 ، 2018/10/20
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 23:51 جمعه ، 1397/07/27 ، 1440/02/09 ، 2018/10/19
moon events ماه دربرج دلو پنج شنبه ، 1397/07/26 ، 1440/02/08 ، 2018/10/18
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 11:06 چهارشنبه ، 1397/07/25 ، 1440/02/07 ، 2018/10/17
moon events ماه دربرج جدی سه شنبه ، 1397/07/24 ، 1440/02/06 ، 2018/10/16
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1397/07/23 ، 1440/02/05 ، 2018/10/15
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 22:47 یک شنبه ، 1397/07/22 ، 1440/02/04 ، 2018/10/14
moon events ماه دربرج قوس شنبه ، 1397/07/21 ، 1440/02/03 ، 2018/10/13
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورودآن به برج قوس ساعت 13:25 جمعه ، 1397/07/20 ، 1440/02/02 ، 2018/10/12
moon events ماه دربرج عقرب پنج شنبه ، 1397/07/19 ، 1440/02/01 ، 2018/10/11
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 7:43 چهارشنبه ، 1397/07/18 ، 1440/01/30 ، 2018/10/10
moon events ماه دربرج میزان سه شنبه ، 1397/07/17 ، 1440/01/29 ، 2018/10/09
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 4:42 دوشنبه ، 1397/07/16 ، 1440/01/28 ، 2018/10/08
moon events ماه دربرج سنبله یک شنبه ، 1397/07/15 ، 1440/01/27 ، 2018/10/07
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 2:50 شنبه ، 1397/07/14 ، 1440/01/26 ، 2018/10/06
moon events ماه دربرج اسد جمعه ، 1397/07/13 ، 1440/01/25 ، 2018/10/05
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 00:43 پنج شنبه ، 1397/07/12 ، 1440/01/24 ، 2018/10/04
moon events ماه دربرج سرطان چهارشنبه ، 1397/07/11 ، 1440/01/23 ، 2018/10/03
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1397/07/10 ، 1440/01/22 ، 2018/10/02
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 21:32 دوشنبه ، 1397/07/09 ، 1440/01/21 ، 2018/10/01
moon events ماه دربرج جوزا یک شنبه ، 1397/07/08 ، 1440/01/20 ، 2018/09/30
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 16:56 شنبه ، 1397/07/07 ، 1440/01/19 ، 2018/09/29
moon events ماه دربرج ثور جمعه ، 1397/07/06 ، 1440/01/18 ، 2018/09/28
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 10:44 پنج شنبه ، 1397/07/05 ، 1440/01/17 ، 2018/09/27
moon events ماه دربرج حمل چهارشنبه ، 1397/07/04 ، 1440/01/16 ، 2018/09/26
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 2:33 سه شنبه ، 1397/07/03 ، 1440/01/15 ، 2018/09/25
moon events ماه دربرج حوت دوشنبه ، 1397/07/02 ، 1440/01/14 ، 2018/09/24
moon events ماه دربرج حوت یک شنبه ، 1397/07/01 ، 1440/01/13 ، 2018/09/23
1
رخداد نجومی امروز