ورود  عضویت ماه قبله عکس روز درباره ما ارتباط با ما 6/2/1397 برابر با 9/شعبان/1439 مصادف با 04/26/2018 العربیة English
جستجو در رخدادهای نجومی:
◙ کل رخدادها

 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
دوشنبه - 1397/02/31 - 1439/09/05 - 2018/05/21
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 3:41
یک شنبه - 1397/02/30 - 1439/09/04 - 2018/05/20
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
شنبه - 1397/02/29 - 1439/09/03 - 2018/05/19
 ◄ ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 2:18
جمعه - 1397/02/28 - 1439/09/02 - 2018/05/18
 ◄ ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
پنج شنبه - 1397/02/27 - 1439/09/01 - 2018/05/17
 ◄ ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 1:13
چهارشنبه - 1397/02/26 - 1439/08/29 - 2018/05/16
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
سه شنبه - 1397/02/25 - 1439/08/28 - 2018/05/15
 ◄ ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
دوشنبه - 1397/02/24 - 1439/08/27 - 2018/05/14
 ◄ ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 22:44
یک شنبه - 1397/02/23 - 1439/08/26 - 2018/05/13
 ◄ ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
شنبه - 1397/02/22 - 1439/08/25 - 2018/05/12
 ◄ ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 17:10
جمعه - 1397/02/21 - 1439/08/24 - 2018/05/11
 ◄ ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
پنج شنبه - 1397/02/20 - 1439/08/23 - 2018/05/10
 ◄ ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 7:43
چهارشنبه - 1397/02/19 - 1439/08/22 - 1439/05/09
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
سه شنبه - 1397/02/18 - 1439/08/21 - 2018/05/08
 ◄ ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
دوشنبه - 1397/02/17 - 1439/08/20 - 2018/05/07
 ◄ ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 19:20
یک شنبه - 1397/02/16 - 1439/08/19 - 2018/05/06
 ◄ ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
شنبه - 1397/02/15 - 1439/08/18 - 2018/05/05
 ◄ ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 6:37
جمعه - 1397/02/14 - 1439/08/17 - 2018/05/04
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
پنج شنبه - 1397/02/13 - 1439/08/16 - 2018/05/03
 ◄ ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
چهارشنبه - 1397/02/12 - 1439/08/15 - 2018/05/02
 ◄ خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 19:52
سه شنبه - 1397/02/11 - 1439/08/14 - 2018/05/01
 ◄ ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
دوشنبه - 1397/02/10 - 1439/08/13 - 2018/04/30
 ◄ ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 11:45
یک شنبه - 1397/02/09 - 1439/08/12 - 2018/04/29
 ◄ ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
شنبه - 1397/02/08 - 1439/08/11 - 2018/04/28
 ◄ ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 5:43
جمعه - 1397/02/07 - 1439/08/10 - 2018/04/27
 ◄ ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
پنج شنبه - 1397/02/06 - 1439/08/09 - 2018/04/26
 ◄ ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 1:09
چهارشنبه - 1397/02/05 - 1439/08/08 - 2018/04/25
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
سه شنبه - 1397/02/04 - 1439/08/07 - 2018/04/24
 ◄ ماه دربرج اسد
ماه دربرج اسد
دوشنبه - 1397/02/03 - 1439/08/06 - 2018/04/23
 ◄ ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 21:39
یک شنبه - 1397/02/02 - 1439/08/05 - 2018/04/22
 ◄ ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
شنبه - 1397/02/01 - 1439/08/04 - 2018/04/21
1
کاربران حاضر: 58 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
Copyright © 1998-2012 Astronomical Research Center(A.R.C.) . All rights reserved