1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 12:55 سه شنبه ، 1398/02/31 ، 1440/09/16 ، 2019/05/21
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1398/02/30 ، 1440/09/15 ، 2019/05/20
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 5:53 یک شنبه ، 1398/02/29 ، 1440/09/14 ، 2019/05/19
moon events ماه دربرج عقرب شنبه ، 1398/02/28 ، 1440/09/13 ، 2019/05/18
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 1:59 جمعه ، 1398/02/27 ، 1440/09/12 ، 2019/05/17
moon events ماه دربرج میزان پنج شنبه ، 1398/02/26 ، 1440/09/11 ، 2019/05/16
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1398/02/25 ، 1440/09/10 ، 2019/05/15
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 23:22 سه شنبه ، 1398/02/24 ، 1440/09/09 ، 2019/05/14
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1398/02/23 ، 1440/09/08 ، 2019/05/13
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 20:53 یک شنبه ، 1398/02/22 ، 1440/09/07 ، 2019/05/12
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1398/02/21 ، 1440/09/06 ، 2019/05/11
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 17:46 جمعه ، 1398/02/20 ، 1440/09/05 ، 2019/05/10
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1398/02/19 ، 1440/09/04 ، 2019/05/09
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 13:39 چهارشنبه ، 1398/02/18 ، 1440/09/03 ، 2019/05/08
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1398/02/17 ، 1440/09/02 ، 2019/05/07
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 8:11 دوشنبه ، 1398/02/16 ، 1440/09/01 ، 2019/05/06
moon events ماه دربرج ثور یک شنبه ، 1398/02/15 ، 1440/08/29 ، 2019/05/05
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 00:46 شنبه ، 1398/02/14 ، 1440/08/28 ، 2019/05/04
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1398/02/13 ، 1440/08/27 ، 2019/05/03
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1398/02/12 ، 1440/08/26 ، 2019/05/02
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 14:53 چهارشنبه ، 1398/02/11 ، 1440/08/25 ، 2019/05/01
moon events ماه دربرج حوت سه شنبه ، 1398/02/10 ، 1440/08/24 ، 2019/04/30
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 2:42 دوشنبه ، 1398/02/09 ، 1440/08/23 ، 2019/04/29
moon events ماه دربرج دلو یک شنبه ، 1398/02/08 ، 1440/08/22 ، 2019/04/28
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1398/02/07 ، 1440/08/21 ، 2019/04/27
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 13:56 جمعه ، 1398/02/06 ، 1440/08/20 ، 2019/04/26
moon events ماه دربرج جدی پنج شنبه ، 1398/02/05 ، 1440/08/19 ، 2019/04/25
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 3:19 چهارشنبه ، 1398/02/04 ، 1440/08/18 ، 2019/04/24
moon events ماه دربرج قوس سه شنبه ، 1398/02/03 ، 1440/08/17 ، 2019/04/23
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1398/02/02 ، 1440/08/16 ، 2019/04/22
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 20:31 یک شنبه ، 1398/02/01 ، 1440/08/15 ، 2019/04/21
1
رخداد نجومی امروز