1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج جدی چهارشنبه ، 1397/05/31 ، 1439/12/10 ، 2018/08/22
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 8:31 سه شنبه ، 1397/05/30 ، 1439/12/09 ، 2018/08/21
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1397/05/29 ، 1439/12/08 ، 2018/08/20
moon events ماه دربرج قوس یک شنبه ، 1397/05/28 ، 1439/12/07 ، 2018/08/19
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 21:18 شنبه ، 1397/05/27 ، 1439/12/06 ، 2018/08/18
moon events ماه دربرج عقرب جمعه ، 1397/05/26 ، 1439/12/05 ، 2018/08/17
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 13:28 پنج شنبه ، 1397/05/25 ، 1439/12/04 ، 2018/08/16
moon events ماه دربرج میزان چهارشنبه ، 1397/05/24 ، 1439/12/03 ، 2018/08/15
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 9:28 سه شنبه ، 1397/05/23 ، 1439/12/02 ، 2018/08/14
moon events ماه دربرج سنبله دوشنبه ، 1397/05/22 ، 1439/12/01 ، 2018/08/13
moon events ماه دربرج سنبله ساعت 8:29 یک شنبه ، 1397/05/21 ، 1439/11/29 ، 2018/08/12
moon events ماه دربرج اسد شنبه ، 1397/05/20 ، 1439/11/28 ، 2018/08/11
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 8:49 جمعه ، 1397/05/19 ، 1439/11/27 ، 2018/08/10
moon events ماه دربرج سرطان پنج شنبه ، 1397/05/18 ، 1439/11/26 ، 2018/08/09
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 8:32 چهارشنبه ، 1397/05/17 ، 1439/11/25 ، 2018/08/08
moon events ماه دربرج جوزا سه شنبه ، 1397/05/16 ، 1439/11/24 ، 2018/08/07
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 6:02 دوشنبه ، 1397/05/15 ، 1439/11/23 ، 2018/08/06
moon events ماه دربرج ثور یک شنبه ، 1397/05/14 ، 1439/11/22 ، 2018/08/05
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 00:19 شنبه ، 1397/05/13 ، 1439/11/21 ، 2018/08/04
moon events ماه دربرج حمل جمعه ، 1397/05/12 ، 1439/11/20 ، 2018/08/03
moon events ماه دربرج حمل پنج شنبه ، 1397/05/11 ، 1439/11/19 ، 2018/08/02
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 15:24 چهارشنبه ، 1397/05/10 ، 1439/11/18 ، 2018/08/01
moon events ماه دربرج حوت سه شنبه ، 1397/05/09 ، 1439/11/17 ، 2018/07/31
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 3:59 دوشنبه ، 1397/05/08 ، 1439/11/16 ، 2018/07/30
moon events ماه دربرج دلو یک شنبه ، 1397/05/07 ، 1439/11/15 ، 2018/07/29
moon events ماه دربرج دلو شنبه ، 1397/05/06 ، 1439/11/14 ، 2018/07/28
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 15:12 جمعه ، 1397/05/05 ، 1439/11/13 ، 2018/07/27
moon events ماه دربرج جدی پنج شنبه ، 1397/05/04 ، 1439/11/12 ، 2018/07/26
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 2:20 چهارشنبه ، 1397/05/03 ، 1439/11/11 ، 2018/07/25
moon events ماه دربرج قوس سه شنبه ، 1397/05/02 ، 1439/11/10 ، 2018/07/24
moon events ماه دربرج قوس دوشنبه ، 1397/05/01 ، 1439/11/09 ، 2018/07/23
1
رخداد نجومی امروز