1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 14:46
یک شنبه ، 1397/04/31 ، 1439/11/08 ، 2018/07/22
moon events ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
شنبه ، 1397/04/30 ، 1439/11/07 ، 2018/07/21
moon events ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 5:46
جمعه ، 1397/04/29 ، 1439/11/06 ، 2018/07/20
moon events ماه دربرج میزان
ماه دربرج میزان
پنج شنبه ، 1397/04/28 ، 1439/11/05 ، 2018/07/19
moon events ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 00:13
چهارشنبه ، 1397/04/27 ، 1439/11/04 ، 2018/07/18
moon events ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
سه شنبه ، 1397/04/26 ، 1439/11/03 ، 2018/07/17
moon events ماه دربرج سنبله
ماه دربرج سنبله
دوشنبه ، 1397/04/25 ، 1439/11/02 ، 2018/07/16
moon events ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 22:01
یک شنبه ، 1397/04/24 ، 1439/11/01 ، 2018/07/15
moon events ماه دربرج اسد
ورود ماه به برج اسد
شنبه ، 1397/04/23 ، 1439/10/30 ، 2018/07/14
moon events ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 22:02
جمعه ، 1397/04/22 ، 1439/10/29 ، 2018/07/13
moon events ماه دربرج سرطان
ماه دربرج سرطان
پنج شنبه ، 1397/04/21 ، 1439/10/28 ، 2018/07/12
moon events ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 22:30
چهارشنبه ، 1397/04/20 ، 1439/10/27 ، 2018/07/11
moon events ماه دربرج جوزا
ماه دربرج جوزا
سه شنبه ، 1397/04/19 ، 1439/10/26 ، 2018/07/10
moon events ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 21:28
دوشنبه ، 1397/04/18 ، 1439/10/25 ، 2018/07/09
moon events ماه دربرج ثور
ماه دربرج ثور
یک شنبه ، 1397/04/17 ، 1439/10/24 ، 2018/07/08
moon events ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 17:19
شنبه ، 1397/04/16 ، 1439/10/23 ، 2018/07/07
moon events ماه دربرج حمل
ماه دربرج حمل
جمعه ، 1397/04/15 ، 1439/10/22 ، 2018/07/06
moon events ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 9:19
پنج شنبه ، 1397/04/14 ، 1439/10/21 ، 2018/07/05
moon events ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
چهارشنبه ، 1397/04/13 ، 1439/10/20 ، 2018/07/04
moon events ماه دربرج حوت
ماه دربرج حوت
سه شنبه ، 1397/04/12 ، 1439/10/19 ، 2018/07/03
moon events ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 22:3
دوشنبه ، 1397/04/11 ، 1439/10/18 ، 2018/07/02
moon events ماه دربرج دلو
ماه دربرج دلو
یک شنبه ، 1397/04/10 ، 1439/10/17 ، 2018/07/01
moon events ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 9:07
شنبه ، 1397/04/09 ، 1439/10/16 ، 2018/06/30
moon events ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
جمعه ، 1397/04/08 ، 1439/10/15 ، 2018/06/29
moon events ماه دربرج جدی
ماه دربرج جدی
پنج شنبه ، 1397/04/07 ، 1439/10/14 ، 2018/06/28
moon events ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 20:23
چهارشنبه ، 1397/04/06 ، 1439/10/13 ، 2018/06/27
moon events ماه دربرج قوس
ماه دربرج قوس
سه شنبه ، 1397/04/05 ، 1439/10/12 ، 2018/06/26
moon events خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 9:02
دوشنبه ، 1397/04/04 ، 1439/10/11 ، 2018/06/25
moon events ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
یک شنبه ، 1397/04/03 ، 1439/10/10 ، 2018/06/24
moon events ماه دربرج عقرب
ماه دربرج عقرب
شنبه ، 1397/04/02 ، 1439/10/09 ، 2018/06/23
moon events ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 23:44
جمعه ، 1397/04/01 ، 1439/10/08 ، 2018/06/22
1
رخداد نجومی امروز