1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 9:23 یک شنبه ، 1398/06/31 ، 1441/01/22 ، 2019/09/22
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1398/06/30 ، 1441/01/21 ، 2019/09/21
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 1:29 جمعه ، 1398/06/29 ، 1441/01/20 ، 2019/09/20
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1398/06/28 ، 1441/01/19 ، 2019/09/19
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1398/06/27 ، 1441/01/18 ، 2019/09/18
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 15:00 سه شنبه ، 1398/06/26 ، 1441/01/17 ، 2019/09/17
moon events ماه دربرج حمل دوشنبه ، 1398/06/25 ، 1441/01/16 ، 2019/09/16
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 3:02 یک شنبه ، 1398/06/24 ، 1441/01/15 ، 2019/09/15
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1398/06/23 ، 1441/01/14 ، 2019/09/14
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1398/06/22 ، 1441/01/13 ، 2019/09/13
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 14:23 پنج شنبه ، 1398/06/21 ، 1441/01/12 ، 2019/09/12
moon events ماه دربرج دلو چهارشنبه ، 1398/06/20 ، 1441/01/11 ، 2019/09/11
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 1:53 سه شنبه ، 1398/06/19 ، 1441/01/10 ، 2019/09/10
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1398/06/18 ، 1441/01/09 ، 2019/09/09
moon events ماه دربرج جدی یک شنبه ، 1398/06/17 ، 1441/01/08 ، 2019/09/08
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 15:06 شنبه ، 1398/06/16 ، 1441/01/07 ، 2019/09/07
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1398/06/15 ، 1441/01/06 ، 2019/09/06
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 7:39 پنج شنبه ، 1398/06/14 ، 1441/01/05 ، 2019/09/05
moon events ماه دربرج عقرب چهارشنبه ، 1398/06/13 ، 1441/01/04 ، 2019/09/04
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 4:07 سه شنبه ، 1398/06/12 ، 1441/01/03 ، 2019/09/03
moon events ماه دربرج میزان دوشنبه ، 1398/06/11 ، 1441/01/02 ، 2019/09/02
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 3:39 یک شنبه ، 1398/06/10 ، 1441/01/01 ، 2019/09/01
moon events ماه دربرج سنبله شنبه ، 1398/06/09 ، 1440/12/29 ، 2019/08/31
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 4:28 جمعه ، 1398/06/08 ، 1440/12/28 ، 2019/08/30
moon events ماه دربرج اسد پنج شنبه ، 1398/06/07 ، 1440/12/27 ، 2019/08/29
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 4:25 چهارشنبه ، 1398/06/06 ، 1440/12/26 ، 2019/08/28
moon events ماه دربرج سرطان سه شنبه ، 1398/06/05 ، 1440/12/25 ، 2019/08/27
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 1:38 دوشنبه ، 1398/06/04 ، 1440/12/24 ، 2019/08/26
moon events ماه دربرج جوزا یک شنبه ، 1398/06/03 ، 1440/12/23 ، 2019/08/25
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1398/06/02 ، 1440/12/22 ، 2019/08/24
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 19:05 جمعه ، 1398/06/01 ، 1440/12/21 ، 2019/08/21
1
رخداد نجومی امروز