1397/9/23 - 6 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

جستجو در رخدادهای نجومی:
» نمایش همه رخدادها «

moon events ماه دربرج جوزا جمعه ، 1397/09/30 ، 1440/04/13 ، 2018/12/21
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 18:05 پنج شنبه ، 1397/09/29 ، 1440/04/12 ، 2018/12/20
moon events ماه دربرج ثور چهارشنبه ، 1397/09/28 ، 1440/04/11 ، 2018/12/19
moon events ورود ماه به برج ثور ساعت 13:06 سه شنبه ، 1397/09/27 ، 1440/04/10 ، 2018/12/18
moon events ماه دربرج حمل دوشنبه ، 1397/09/26 ، 1440/04/09 ، 2018/12/17
moon events ورود ماه به برج حمل ساعت 4:13 یک شنبه ، 1397/09/25 ، 1440/04/08 ، 2018/12/16
moon events ماه دربرج حوت شنبه ، 1397/09/24 ، 1440/04/07 ، 2018/12/15
moon events ماه دربرج حوت جمعه ، 1397/09/23 ، 1440/04/06 ، 2018/12/14
moon events ورود ماه به برج حوت ساعت 16:11 پنج شنبه ، 1397/09/22 ، 1440/04/05 ، 2018/12/13
moon events ماه دربرج دلو چهارشنبه ، 1397/09/21 ، 1440/04/04 ، 2018/12/12
moon events ورود ماه به برج دلو ساعت 3:10 سه شنبه ، 1397/09/20 ، 1440/04/03 ، 2018/12/11
moon events ماه دربرج جدی دوشنبه ، 1397/09/19 ، 1440/04/02 ، 2018/12/10
moon events ماه دربرج جدی یک شنبه ، 1397/09/18 ، 1440/04/01 ، 2018/12/09
moon events ورود ماه به برج جدی ساعت 15:32 شنبه ، 1397/09/17 ، 1440/03/30 ، 2018/12/08
moon events ماه دربرج قوس جمعه ، 1397/09/16 ، 1440/03/29 ، 2018/12/07
moon events خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس یاعت 6:21 پنج شنبه ، 1397/09/15 ، 1440/03/28 ، 2018/12/06
moon events ماه دربرج عقرب چهارشنبه ، 1397/09/14 ، 1440/03/27 ، 2018/12/05
moon events ماه دربرج عقرب سه شنبه ، 1397/09/13 ، 1440/03/26 ، 2018/12/04
moon events ورود ماه به برج عقرب ساعت 23:28 دوشنبه ، 1397/09/12 ، 1440/03/25 ، 2018/12/03
moon events ماه دربرج میزان یک شنبه ، 1397/09/11 ، 1440/03/24 ، 2018/12/02
moon events ورود ماه به برج میزان ساعت 18:20 شنبه ، 1397/09/10 ، 1440/03/23 ، 2018/12/01
moon events ماه دربرج سنبله جمعه ، 1397/09/09 ، 1440/03/22 ، 2018/11/30
moon events ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:38 پنج شنبه ، 1397/09/08 ، 1440/03/21 ، 2018/11/29
moon events ماه دربرج اسد چهارشنبه ، 1397/09/07 ، 1440/03/20 ، 2018/11/28
moon events ورود ماه به برج اسد ساعت 12:06 سه شنبه ، 1397/09/06 ، 1440/03/19 ، 2018/11/27
moon events ماه دربرج سرطان دوشنبه ، 1397/09/05 ، 1440/03/18 ، 2018/11/26
moon events ورود ماه به برج سرطان ساعت 10:10 یک شنبه ، 1397/09/04 ، 1440/03/17 ، 2018/11/25
moon events ماه دربرج جوزا شنبه ، 1397/09/03 ، 1440/03/16 ، 2018/11/24
moon events ورود ماه به برج جوزا ساعت 7:41 جمعه ، 1397/09/02 ، 1440/03/15 ، 2018/11/23
moon events ماه دربرج ثور پنج شنبه ، 1397/09/01 ، 1440/03/14 ، 2018/11/22
1
رخداد نجومی امروز