1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش های اولیه استهلال ماه شوال
کد: 280 | وضعیت هلال | 1384/08/11 تعداد مشاهده 393
وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1426
کد: 278 | وضعیت هلال | 1384/08/08 تعداد مشاهده 768
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1426
کد: 277 | وضعیت هلال | 1384/08/05 تعداد مشاهده 1412
یک ماهواره علمی
کد: 276 | اخبار | 1384/07/28 تعداد مشاهده 258
فضاپیمای سرنشین دار  شن جو
کد: 266 | اخبار | 1384/07/20 تعداد مشاهده 248
رخداد نجومی امروز