1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

گزارش های اولیه استهلال ماه شوال
کد: 280 | وضعیت هلال | 1384/08/11 تعداد مشاهده 418
وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1426
کد: 278 | وضعیت هلال | 1384/08/08 تعداد مشاهده 793
پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1426
کد: 277 | وضعیت هلال | 1384/08/05 تعداد مشاهده 1435
یک ماهواره علمی
کد: 276 | اخبار | 1384/07/28 تعداد مشاهده 282
فضاپیمای سرنشین دار  شن جو
کد: 266 | اخبار | 1384/07/20 تعداد مشاهده 288
خبر دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری ـ 12
کد: 258 | وضعیت هلال | 1384/07/13 تعداد مشاهده 312
رخداد نجومی امروز