1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کشف سیاره فراخورشیدی به اندازه زمین
کد: 4630 | واحد خبر مركز | 1398/01/27 تعداد مشاهده 19
چشم ساهارا
کد: 4626 | واحد خبر مركز | 1398/01/24 تعداد مشاهده 18
جدیدترین تصاویر ماه
کد: 4624 | واحد خبر مركز | 1398/01/21 تعداد مشاهده 29
خورشید گرفتگی در 2 قمر مریخ
کد: 4621 | واحد خبر مركز | 1398/01/17 تعداد مشاهده 25
رخداد نجومی امروز