1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

رصد گذر عطارد برگزار گردید
کد: 4753 | خانه نجوم | 1398/08/20 تعداد مشاهده 40
کد: 4752 | رخدادهای نجومی | 1398/08/20 تعداد مشاهده 37
عبور تیر از مقابل خورشید
کد: 4750 | واحد خبر مركز | 1398/08/18 تعداد مشاهده 45
رخداد نجومی امروز