1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 14:16
کد خبر: 4620 تاریخ : 1398/07/27 - 1441/02/20 - 2019/10/19
رخداد نجومی امروز