1398/6/27 - 18 محرم 1441 - 2019/9/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سرطان
ورود ماه به برج سرطان ساعت 1:38
کد خبر: 4564 تاریخ : 1398/06/04 - 1440/12/24 - 2019/08/26
رخداد نجومی امروز