1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 5:53
کد خبر: 4462 تاریخ : 1398/02/29 - 1440/09/14 - 2019/05/19
رخداد نجومی امروز