1399/3/7 - 3 شوال 1441 - 2020/5/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 5:53
کد خبر: 4462 تاریخ : 1398/02/29 - 1440/09/14 - 2019/05/19
رخداد نجومی امروز