1398/9/21 - 15 ربیع الثانی 1441 - 2019/12/12

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4752 | رخدادهای نجومی | 1398/08/20 تعداد مشاهده 89 | چاپ

پخش زنده - گذر عطارد مقابل خورشید

رخداد نجومی امروز