1398/8/27 - 20 ربیع الاول 1441 - 2019/11/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4676 | وضعیت هلال | 1398/04/12 تعداد مشاهده 815 | چاپ

گزارش رصدهلال ماه ذی القعده 1440 در غروب چهارشنبه 29 شوال

اعضاى ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى بعلت وجود غبار شديد موفق به رؤيت هلال در غروب چهارشنبه 12 تير 1398 نشدند.
رخداد نجومی امروز