1399/3/7 - 3 شوال 1441 - 2020/5/27

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4650 | وضعیت هلال | 1398/03/14 تعداد مشاهده 630 | چاپ

هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه شوال در مناطق مختلف رؤیت گردید
Azəri
لطفا حدود مناطق را مشخص کنید تا علم مورد نیاز مبتنی بر فتوای آقای سیستانی حاصل شود.
برای ماههای دیگر نیز بر همین منوال... با تشکر
رخداد نجومی امروز