1398/3/30 - 16 شوال 1440 - 2019/6/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4650 | وضعیت هلال | 1398/03/14 تعداد مشاهده 248 | چاپ

هلال ماه شوال 1440 رؤیت شد

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه شوال در مناطق مختلف رؤیت گردید
رخداد نجومی امروز