1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4645 | وضعیت هلال | 1398/02/15 تعداد مشاهده 308 | چاپ

هلال ماه مبارک رمضان 1440 رؤیت نشد

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی رصدگران موفق به رصد هلال ماه مبارک رمضان در غروب یکشنبه 29 شعبان 1440 برابر با  15-2-1398 نگردیده اند.
قابل ذکر است که افراد مستقر در رصدخانه امام علی (ع) موفق به ثبت تصویر هلال با استفاده از CCD گردیده اند.البته این تصویر فقط کاربرد علمی داشته و قابل اثبات شرعی نیست.
رخداد نجومی امروز