1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4573 | وضعیت هلال | 1397/11/17 تعداد مشاهده 631 | چاپ

هلال ماه جمادی الثانی 1440

هلال ماه جمادی الثانی 1440 در غروب چهارشنبه 17-11-97 توسط ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی رصد و ثبت گردید.

رخداد نجومی امروز